1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นายวัชพล เผ่าพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2564 ทีมงานประจำตำบลบ้านยางได้จัดประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และข้อปฏิบัติในการจัดการอบรมในวันที่ 20 – 21 พฤษจิกายน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านผักบุ่ง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 – 21 พฤษจิกายน 2564 กระผมได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระผมได้รับความรู้ในเรื่องของการทำความดีในด้านต่างๆ เช่น การทำความดีทางกาย ทางวาจา ทางใจ โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานในองค์กรได้

วันที่ 25 พฤษจิกายน 2564 ทางทีมงานประจำตำบลบ้านยางได้จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เบื่องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยมีการบรรยายถึง ประวัติความเป็นมาของยาสมุนไพร การปรุงยา ตัวยาที่ขึ้นทะเบียน และสรรพคุณของยาสมุนไพร

วันที่ 26 พฤษจิกายน 2564 ได้มีการจัดอบรมเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้ ผศ. ดร. จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง  อาจารเพียรพรรณ สุภะโคตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เช่นการเตรียมอุปกรณ์ในห้องแปรรูป ห้องเตรียมวัตถุดิบ ห้องบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตพริกแกง

หลังจากเสร็จกิจกรรมการอบรมทางอาจารย์ได้มีการแบ่งกลุ่มในการทำงานซึ่งกระผมอยู่ในกลุ่มการแปรรูป หลังจากแบ่งหน้าที่การทำงานเสร็จ กลุ่มของกระผมได้มีการไปซื้ออุปรณ์ต่างๆ และนำมาจัดตั้งไว้ในโรงเรือนผลิตพริแกง

 

อื่นๆ

เมนู