ข้าพเจ้า นางสาวระวิวรรณ ฉิมกูล ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส HS03 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ห้องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง มีหัวหน้าประจำศูนย์ คือ นางสาวมะยุรี เพ็ชรบรรพต ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม และ นายจักรพงษ์ บุราสิทธิ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ โดยในอาทิตย์แรกของการทำงาน ได้รับฟังข้อมูลจากท่านปลัดและเพื่อนร่วมงาน ชี้แนะลักษณะการรับคำร้อง ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน อย่างคร่าว ๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้การดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

การปฏิบัติงานของห้องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง ลักษณะของงานจะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีพิพาทในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น มรดกทางแพ่ง  ที่ดิน ไกล่เกลี่ยหนี้สิน โดยจะมีขอบเขตงานดังนี้

  1. รับเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง
  2. วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
  3. ประสานงานและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
  4. รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการปฏิบัติและภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
  5. ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย
  6. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

การดำเนินงานจะเน้นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยท่านปลัดประจำศูนย์จะให้ความรู้และให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ประชาชนได้เข้ามาเขียนคำร้องและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างความสามานฉันท์ในสังคม

สำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมนั้น ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบแบบแผนให้ถูกต้องตามลักษณะขอบเขตของงาน เพราะงานที่ได้รับมอบหมายมานั้นเป็นเรื่องเดือดร้อนของประชาชนผู้มาร้องทุกข์ ต้องดำเนินงานให้เป็นกลาง และเป็นธรรมที่สุด  ดังนั้นศูนย์ดำรงธรรมจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อที่จะได้รับฟังปัญหาของประชาชนโดยไม่มีข้อกังขาและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นทุกฝ่าย

 

วิดีโอ:การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู