1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)โดยใช้แบบฟอร์ม01 และ 02 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ HS09

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)โดยใช้แบบฟอร์ม01 และ 02 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ HS09

ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา แจ่มใส ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู    ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่13 และ 14กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 ณ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลพระครู เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับนาสาวลัดดาวัลย์ ชัยบัวแดง เป็นชาวบ้านในพื้นที่เขตหมู่บ้านพระครูใหญ่ ได้อยู่อาศัยทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาคือ แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกียวกับผลกระทบจากโควิด 19

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาความยากจน จากการกู้เงินมาทำการเกษตรและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจากการสำรวจผลกระทบจากโควิด 19 พบว่า คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด และทำให้คนในชุมชนเกิดการว่างงานมากยิ่งขึ้น ทำให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

อื่นๆ

เมนู