(เกริ่นแนะนำตัวเอง)
ข้าพเจ้านายสุรพงค์ กันถัด ประเภทประชาชน ต.หนองกง
หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงฟื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(บทนำ)
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจส้งคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา
ชุมชนตามเป้าหมาย
(เนื้อเรื่อง)

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม บ้านเลขที่ 87 หมู่ 1 ต.บ้านหนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับ นาย/นาง/นางสาว ……………………………….. ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในฟื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01)  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

(ใส่ภาพประกอบ)

 

บทสรุป  ………………………….
เอกสารอ้างอิง ( references)  (ถ้ามี)
*ไฟลฺ์วีดีโอ (ต้อง up ลง Youtube) แล้วนำ link มาใส่ในบทความ 
(ตัวอย่าง)

อื่นๆ

เมนู