ดิฉันนางสาวธัญชนก กองน้อย เป็นผู้ถูกจ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้เริ่มลงพื้นที่แบ่งงานและปฏิบัติงานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานในกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ตำบลหนองยายพิมพ์มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน โดยดิฉันและทีมงานได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่5 บ้านหนองยาง  หมู่6 บ้านหนองถนน หมู่7 บ้านก้านเหลือง หมู่8 บ้านจาน และหมู่10 บ้านหนองตารัก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การลงพื้นที่สำรวจได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการประสานงานให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้  ซึ่งทำให้การลงพื้นที่สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากที่ดิฉันได้เข้าไปสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เช่น วัวและไก่ เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย รายได้ในครัวเรือนมาจากอาชีพหลักและมีบางครัวเรือนทำอาชีพเสริม เช่น การทำหมูกระจก  ทอเสื่อ และกล้วยฉาบ  เพื่อหารายได้เพิ่มให้ครัวเรือน ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ การขาดแคลนแหล่งน้ำ ขาดอุปกรณ์ทางเกษตร และขาดเงินทุนในการผลิต ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน  และจากสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้หลากหลายด้านมากขึ้น คือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านการความรู้และการป้องกันโรค อีกทั้งคนในชุมชนยังมีความต้องการความรู้ในเรื่อการทำปุ๋ย ใช้ในการทำเกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู