ผม นายปริวัติ จำเนียรกูล ตำบลบ้านสิงห์ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย HsO3 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานที่บ้านหนองขาม เริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10 กุุมพาพันธ์ 2564

 

  ผมได้ลงพื้นที่สำรวจ บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนเพื่อจะได้เก็บข้อมูลมาพัฒนาขนม ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ ของประชาชนและของชุมชนให้มีระบบและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 

  จากการสำรวจ ระดับครัวเรือน การทำขนมสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี ขนมไทยเป็นสินค้าขึ้นชื่อเป็นของฝากสินค้า (OTOP) ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับครัวเรือนชุมชนเป็นอย่างมากอาทิ เช่น ขนมทองม้วน กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย มันฉาบ เผือกฉาบ เผือกอบเนย กล้วยเรียกน้ำตาล และขนมดอกจอกขนมต่าง ๆ ที่กล่าวไปนั้นยังมีรสชาติที่อร่อยและเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ตำบลและยัง เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำผลไม้ภายในชุม ได้แก่ กล้วย เผือก มัน มะพร้าว นำมาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี จนทำให้ชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับอำเภอและในระดับจังหวัด แต่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ยังมีหลายครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 

 

     จากการสำรวจ บ้านหนองขามตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนเพื่อจะได้เก็บข้อมูลมาพัฒนาขนม ได้พบว่าการทำขนมในชุมชนเป็นสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี ขนมไทยเป็นสินค้าขึ้นชื่อเป็นของฝากสินค้า OTOP ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับครัวเรือนชุมชนเป็นอย่างมาก เป็นหาที่พบส่วนมากจะเป็นการขาดแคลนวัตถุดิบ และวัตถุดิบมีราคาสูงเลยทำให้มีผลกำไรที่น้อยลง และปัญหาการหาพื้นที่ในการจัดส่งขนมยังไม่กระจายไปนอกเขตอำเภอหรือจังหวัด ทำให้หาช่องการตลาดการค้าขายยังมีไม่มากพอเท่าที่สมควร

 

อื่นๆ

เมนู