1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)โดยใช้แบบฟอร์ม01และ02 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)โดยใช้แบบฟอร์ม01และ02 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02

ข้าพเจ้า นายนัฐพงษ์ จันทร์คง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หมู่บ้านห้วยพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การลงพื่นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 จะแบบสอบถามการเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและ 02 จะเ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค COVID –19 ซึ่งได้รับมอบหมายแบ่งหน้าที่กันให้ลงพื่นตามแต่ละชุมชนใน ตำบนหนองโสน  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่ หมู่7 จำนวน 80 ชุด ซึ่งโดยภาพรวมแล้วการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านห้วยพัฒนาเป็นพื้นที่ ที่ติดกับถนนใหญ่และแม่น้ำคลองลำปะเทีย ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ชุมชนขนาดเล็กและเดินทางค่อนข้างลำบากเล็กน้อยเก็บข้อมูลโดยการขับรถด้วยจักรยานยนต์และเดินด้วยเท้าเพื่อเข้าไปสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นกันเองจากที่

จากที่ได้ลงพื้นที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์มักเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นวัยเรียนและวัยกลางคนมากกว่าและสิ่งที่ได้พบเจอส่วนมากจะเป็นคนชราร้อยละ 60-70 และผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 3-4 คน บริบทของชุมชนคือการอยู่อย่างพอเพียงและจะมีการเก็บดอกไม้ตากไว้ที่แดดเพื่อเก็บไปขายให้กับนายหน้าที่จะมารับซื้อเพื่อที่จะนำไปทำขนม

 

 

อื่นๆ

เมนู