ข้าพเจ้า นางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ต.หนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ.บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในเวลา 13.00 น. ได้ลงประชุมทีมงาน ณ.ศาลากลางบ้านบ้านหนองยายพิมพ์ เพื่อประชุมทีมงานทุกคนในทีม ต.หนองยายพิมพ์ เพื่อจะแบ่งหน้าที่กันว่าทุกคนต้องไปลงพื้นในตำบลหนองยายพิมพ์ ว่าแต่ล่ะคนมีหน้าที่ทำอะไร ต้องลงพื้นที่ใน หมู่บ้านไหน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้จากการถามตามแบบสอบถามที่ได้มา เพื่อจะใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำในคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

 

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูล  ตามแบบสอบถาม ที่บ้านเลขที่134

ได้พูดคุยกับ นายนรงค์ ปักษา ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองยายพิมพ์ และได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้และทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาในหมู่บ้านว่ามีความเป็นมาอย่างไรอาชีพที่ทำส่วนมากภายในหมู่บ้านคืออะไร ส่วนมากคนหมู่บ้านจะประกอบอาชีพ เกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ เช่นไร่มัน ทำสวน เช่นสวนส้มโอ สวนกล้วย และมี พื้นที่ในหมู่บ้านที่ได้ทำปุ๋ยอัดเม็ด และสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและวิธีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้าน รวมทั้งสิ่งต่างๆที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เข้ามาพัฒนาในหมู่บ้าน และข้าพเจ้าได้ซักถามรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า  รายละเอียดเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) และได้สอบถามเกี่ยวแบบสอบถาม (02) สอบถามในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับไวรัส โคโรน่า  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู