ข้าพเจ้า นายวิษณุ นวลปักษี ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  หลักสูตรโคกหนองนาโมเดล (HS02)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01,02 ในวันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านโคกว่านมาตั้งแต่เด็กซึ่งก็รู้จักบุคคลในหมู่บ้านเป็นอย่างดีและก็ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งก็ได้ทราบว่าชาวบ้านมีอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป  อาชีพค้าขาย  อย่างเช่นการ การทำข้าวเม่า  เลี้ยงไก่,เป็ด,หมูป่า,วัว,ควาย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในครับครัวและญาติพี่น้อง แต่ถ้าเหลือก็นำเอาไปขายเพื่อให้เกิดรายได้ และก็ได้ทราบปัญาหาของทางชาวบ้านอีกว่าภายในชุมชนหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองจากถนนและเสียงดังจากการทำทำข้าวเม่า ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู