ดิฉัน นางสาววรลักษณ์  ไกรษร กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

            หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03

            ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

               เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันนางสาววรลักษณ์ ไกรษร กับทีมงานกลุ่มตำบลบ้านสิงห์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีการนัดลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่านตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการนัดพูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านรวมไปถึง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ท่านปลัด และท่านกำนัน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าโอท็อป และประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านสิงห์ โดยมีข้อมูลคร่าว ๆ ดังนี้ ตำบลบ้านสิงห์มีทั้งหมด 14 หมู่บ้านได้แก่ “หมู่่ 1 บ้านหนองดุม,หมู่ 2 บ้านหนองขาม,หมู่ 3 บ้านสิงห์,หมู่ 4 บ้านโคกไม้แดง,หมู่ 5 บ้านหนองตาชี,หมู่ 6 บ้านสระหมู,หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย,หมู่ 8 บ้านหนองกง,หมู่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง,หมู่ 10 บ้านหนองทะยิง,หมู่ 11 บ้านหนองโคลน,หมู่ 12 บ้านหนองม่วง,หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง,หมู่ 14 บ้านโพธิ์ทอง” ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำเกษตรในชุมชนอยู่แล้ว พืชที่ปลูกมากในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็น กล้วย ผลิตภัณฑ์ที่พบในตำบลส่วนใหญ่เป็นขนมที่ทำจากกล้วยและมะพร้าว ได้แก่ ทองม้วน ขนมครก ดอกจอก และกล้วยฉาบ ซึ่งทองม้วนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำมานานกว่า 20 ปี มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการจักสาน ทอเสื่อ หมวกจากต้นไหล และอัตลักษณ์หรือสถานที่สำคัญของตำบลคือวัดภูม่านฟ้า วัดบ้านสิงห์ (วัดโพธิ์ธาราม) โครงกระดูกโบราณ เป็นต้น

 

 

                   และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองม่วง ม.12 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของดิฉัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและขนมไทยในพื้นที่ โดยอันดับแรกได้เข้าไปพูดคุยซักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง กับนางละม่อม สวัสดิ์พูน (ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) และเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา (แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19) ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บตามหลังคาเรือน ซึ่งมีข้อมูล ดังนี้ บ้านหนองม่วงเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีบ้านจำนวน 132 หลังคาเรือน แต่อาศัยอยู่จริงประมาณ 107 หลังคาเรือน และมีประชากรประมาณ 500 กว่าคน ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และออกไปทำงานต่างจังหวัด บ้านหนองม่วงมีพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ มีคุ้มทั้งหมด 5 คุ้มได้แก่ 1.คุ้มร่มเกล้าพัฒนา 2.คุ้มหนองม่วงพัฒนา 3.คุ้มประสานมิตรพัฒนา 4.คุ้มหนองแมวพัฒนา 5.คุ้มโคกสามัคคีพัฒนา มีลำน้ำสำคัญได้แก่ลำน้ำมาศ มีเขตพื้นที่ในทางทิศตะวันออกติดกับบ้านหนองกงหมู่ 8 ทางทิศตะวันตกติดกับตำบลก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทางทิศเหนือติดกับหนองจันทร์แดงหมู่ 9 และทางทิศใต้ติดกับหนองตาชีหมู่ ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักคือทำนา โดยทำเพื่อ อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย อาชีพรองคือทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผักสวนครัว เพื่อจำหน่ายเช่นเดียวกันซึ่งก็สร้างรายได้ให้ชาวบ้านบางส่วนพอสมควร พืชที่พบว่าปลูกมากในหมู่บ้านคือ กล้วย มะพร้าว สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็น วัว ควาย ไก่บ้าน บ้านหนองม่วงมีกลุ่มสัมมาชีพเป็นกลุ่มทำบายศรีจากใบตอง การทำขนมไทยมีการทำขนมบ้าบิ่น ขนมครก ข้าวหลาม ซึ่งจะทำแค่บางหลังคาเรือน โดยเป็นการทำขายในชุมชนเท่านั้น ยังไม่ได้มีการยกระดับหรือทำให้เป็นสินค้าโอท็อป ส่วนในเรื่องการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 พบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ได้เป็นอย่างดีเพราะสถานการณ์โควิด 19มีมานานพอสมควรแล้วจึงทำให้ชาวบ้านสามารถปรับตัวได้ เว้นแต่การเดินทางที่ยังไปไหนมาไหนได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงอาจทำให้เกิดการว่างงาน

 

                 จากการลงสำรวจปัญหาที่พบมากในหมู่บ้านคือ การไม่มีอาชีพ การว่างงาน ผู้สูงอายุไม่มีอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรยังใช้ได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร และขนมไทยยังสามารถพัฒนาหรือแปรรูปให้ดีขึ้นไปได้อีกจนสามารถทำให้เป็นสินค้าโอท็อปได้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใส่ขนมไทย ยังดูไม่สวยงามหรือเป็นที่น่าสนใจ ดังนั้นตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของชาวบ้านมาใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านบ้านหนองม่วงต่อไป

อื่นๆ

เมนู