1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
  4. HS03 ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลโคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในเขต หมู่บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่.13

HS03 ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลโคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในเขต หมู่บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่.13

 

        ข้าพเจ้านางสาววนาลี เทียมศรีบุญ ประเภประชาชนได้รับมอบหมายลงพื้นที่ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง

 จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริ่มและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบลในเขต

         

จากประสบการที่ได้ลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโครงการได้รับมอบหมายงาน 1 หมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การที่ได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้เจอชาวบ้านที่น่ารักพูดจาเป็นกันเองให้ข้อมูลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติรงาน

จากการที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้านในชุมชน บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ส่วนใหญ่ ทำนา ทำไร่ ปลูกผักสวนครัวได้พูดคุยถึงความยากรำบากความยากจนของแต่ละคน ได้พบปัญหาหลายอย่างของชุมชน จากที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนันข้าพเจ้าจะนำข้อมูลนี้ส่งถึงส่วนกลางเพื้อที่ส่วนกลางนั้นจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่สามารถจะช้วยพัฒนาชุมชนบ้านหนองโบสถ์พัฒนาได้

 

ระหว่างการปฏิบัติรงาน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู