1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 – ลงพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ทำจากสมุนไพร สำรวจแบบสอบถาม U2T-SROI ติดตามประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูล

HS03 – ลงพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ทำจากสมุนไพร สำรวจแบบสอบถาม U2T-SROI ติดตามประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูล

ดิฉัน นางสาวอรวรรณ คิดรัมย์  ประเภท : นักศึกษา  

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2564

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังคงมีความรุนแรงอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด  ทำให้มีบางตำบลที่ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อกักกันตัว จึงเป็นที่มาของคำว่า “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า”  สิ่งที่สำคัญที่สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ นั่นคือ การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อน – หลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ทุกครั้ง นอกจากจะทำให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นปลอดภัยจากเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน 

เพิ่มเติมจากเดือนกันยายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 16.16 น. อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรแนะนำกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “U2T กับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (Circular Economy)”

ภาพใครสวยถูกใจ 5 อันดับแรก ทางทีมงานจะนำมาโปรโมทขึ้นเป็นภาพปก BANNER หน้าเว็บไซต์ www.u2t.ac.th

♦ รายละเอียด

 • ผู้เข้าประกวดส่งภาพ 2 ภาพ โดยกำหนดขนาดดังนี้
 1. Banner Desktop 1440*580 px
 2. Banner Mobile 750*740 px

พร้อมทั้งอธิบายคอนเซ็ปต์ของภาพ ระบุชื่อตำบล อำเภอ และมหาวิทยาลัยในสังกัดลงใน comment ใต้ภาพ

♦ ช่องทางการส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ใน comment หน้า WEBBOARD บนเว็บไซต์ www.u2t.ac.th เท่านั้น

ระยะเวลาในการส่งผลงาน 1 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 23:59 น. เท่านั้น

การปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564 มีรายละเอียยดดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมและแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป  ผ่านช่องทาง Google meet ห้องประชุม https://meet.google.com/sgr-avsx-kzz?pli=1&authuser=0 อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรได้แนะนำผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัญฑิตจบใหม่ กลุ่มประชาชน และกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ พร้อมด้วยอธิบายถึงการปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนบทความ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เงื่อนไขการส่งใบลา การอบรม 4 ทักษะ ได้แก่ 1. ด้านสังคม 2. ด้านการเงิน 3. ด้านภาษาอังกฤษ 4. ด้านดิจิทัล ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่อบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเองและบุคคลในครอบครัว เช่น การสังเกตอาการ และการดูแลสุขอนามัยตนเองและบุคคลในครอบครัวในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด 19 เป็นต้น  รวมทั้งการสำรวจสถานที่คือพักอาศัย ศาสนสถาน โรงเรียนและตลาด โดยได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบดังนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัย

 • กลุ่มบัณฑิตจัดเก็บข้อมูลจำนวน 50 หลังคาเรือน
 • กลุ่มประชาชนจัดเก็บข้อมูลจำนวน 30 หลังคาเรือน       
 • กลุ่มนักศึกษาจัดเก็บข้อมูลจำนวน 20 หลังคาเรือน

2. การจัดเก็บข้อมูลศาสนสถานมอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

3. การจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนและตลาดให้กลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบโดยแบ่งการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม

อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรได้แบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่รับผิดชอบหน้าที่ดังต่อไปนี้

        1. คุณชานิดา เทพศัทธา ประเภทประชาชน รับผิดชอบหน้าที่บ้านหนองโคลน

        2.คุณกมลชนก จงชิดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบหน้าที่บ้านสิงห์

        3.คุณลภัสรดา ศรีศักดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบหน้าที่บ้านหนองบัวราย

        4.คุณพนม กลิ่มหอม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และนางสาวปัทมพร ทุมทอง ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบหน้าที่บ้านหนองจันทร์แดง

        5.คุณ​เจต​จิ​รา​ แก้ว​พล​งาม ประเภท​บัณฑิต​จบ​ใหม่ รับผิดชอบหน้าที่บ้านโคกไม้แดง  

อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรได้ชี้แจงระยะเวลาในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. เดือนตุลาคม มีการลงพื้นที่ 3 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 เป็นการอบรมการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร ยาหม่องไพล และน้ำมันเหลือง 
 • รอบที่ 2 เป็นการอบรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มแปรรูปขนม
 • รอบที่ 3 เป็นการติดตามประเมินผลประจำเดือนตุลาคม

2. เดือนพฤศจิกายน เป็นการอบรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการลงพื้นที่ในรูปแบบการอบรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

    1. พัฒนาด้านอาชีพหรือผลิตภัณฑ์

    2. พัฒนาด้านสุขภาพ

    3. ยกระดับการท่องเที่ยว

    4. พัฒนาด้านจิตอาสา

3. เดือนธันวาคม เป็นการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม


วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 17.30 น. ประชุมแผนการปฏิบัติงาน  ผ่านช่องทาง Google meet ห้องประชุม https://meet.google.com/sgr-avsx-kzz?pli=1&authuser=0

ซึ่งมีเนื้อหาการประชุมดังนี้

 1. การอบรมทั้ง 4  ทักษะ ได้แก่ 1. ด้านสังคม 2. ด้านการเงิน 3. ด้านภาษาอังกฤษ 4. ด้านดิจิทัล
 2. อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรสอบถามถึงขนาดเสื้อ เพื่อจัดทำให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่
 3. ป้ายแสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจัดทำให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่
 4. แจ้งการลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  เป็นการอบรมการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร ยาหม่องไพลและน้ำมันเหลือง
 5. แจ้งให้นักศึกษาไปเตรียมอุปกรณ์ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
 6. เรื่อง โครงการการประกวดอาหารประจำท้องถิ่นในแต่ละตำบล ซึ่งทาง อว.จะทำการประกวดคัดเลือกอาหารที่อร่อยที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัด
 7.  การตอบแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ ฯ และสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ 1) พัฒนา Framework ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SIA/SROI) ที่เหมาะสม 2) ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนากลไกการบริหาร การติดตามและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA / Social Return on Investment : SROI) โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียในการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม ทั้งนี้ คณะผู้เก็บข้อมูลได้ทำการศึกษาถึงข้อมูลของการดำเนินโครงการ ฯ เพื่อกำหนดขอบเขตในการดำเนินการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ และนำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ทั้งรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และแบบสอบถาม (Questionnaires) หลังจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือกระบวนการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตต่อไป

แบบสอบถาม U2T-SROI โครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T จากการมอบหมายงาน โดยให้แต่ละคนกรอกข้อมูลในระบบตามกลุ่มที่ได้รับหมาย  ซึ่งข้าพเจ้าได้กลุ่มเป้าหมายครอบครัวลูกจ้าง  กรอกลงในระบบ http://u2t.bru.ac.th/u2t-news/research-u2t-sroi/?fbclid=IwAR2gAaR-mc6QaZ5b1qUevtftJJ_LkjDKx-0xKUAbTLMuZ-4xaaktIF_nO9s

 

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 20.00 น. อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรมอบหมายให้กลุ่มนักศึกษา มาเตรียมอุปกรณ์ที่ห้อง 717 อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมไว้จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 – 18.00 น. อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรมอบหมายให้กลุ่มนักศึกษา มาเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมจากวันศุกร์ที่ 8 ที่ห้อง 717 อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมไว้ทำอบรมในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรมอบหมายให้กลุ่มนักศึกษาตำบลบ้านสิงห์และตำบลหนองโบสถ์ เตรียมหั่นขมิ้น ไพล มะกรูด ตะไคร้  โดยให้กลุ่มนักศึกษาบ้านสิงห์ไปรับอุปกรณ์ที่อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านที่หมู่ในตำบลสิงห์และตำบลหนองโบสถ์ ณอาคาร 25 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ลงพื้นที่อบรมการป้องกันตนเองที่ทำจากสมุนไพร ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรที่บรรยายการอบรม ดร.สุกัญญา ทองขัน และ ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ อาจารย์จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมที่มีการสาธิต คือ สเปรย์กันยุงสมุนไพร น้ำมันเหลือง และยาหม่องไพล 

 

 1. สเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่วนประกอบ

1) เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร                  2) ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

3) ผิวมะกรูด 50 กรัม               4) การบูร 50 กรัม

วิธีทํา

1) นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง

2) แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

3) กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

 

 1. น้ำมันเหลือง

การเตรียมนํ้ามันไพล

ส่วนประกอบ

(1) ไพล 200 กรัม         (2) ขมิ้น 50 กรัม          (3) น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

วิธีทำ

     นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมัน โดยใช้ผ้าขาวกรองจะได้น้ำมันไพลเพรียวไม่มีกากของไพลและขมิ้นเลย (จะได้น้ำมันไพลประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

ส่วนประกอบของนํ้ามันเหลือง

1) เมนทอล 120 กรัม               2) การบูร 80 กรัม       

3) พิมเสน 40 กรัม                  4) น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทํา

ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล จากนั้นคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

 

 1. ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ

1) วาสลิน 120 กรัม                      2) พาราฟิน 80 กรัม                   3) น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร

4) พิมเสน 20 กรัม                        5) เมนทอล 20 กรัม                   6) การบูร 20 กรัม

7) น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร    8) นํ้ามันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทํา

 1. ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย (ใส)
 2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกัน ให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูรพิมเสน น้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ 2) แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 4. เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่องตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

 ***หมายเหตุ

 1. ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
 2. การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ้นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้
 3. สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

เกร็ดความรู้

 1. การบูร มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม
 2. เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไข้ แก้ไอ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ
 3. พิมเสน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อย แก้เคล็ดขัดยอก
 4. พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว
 5. วาสลีน ใช้เป็นส่วนผสม เพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน และสะดวกในการทานวด
 6. น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก
 7. น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณแก้หวัด คัดจมูก ขับเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

ภาพบรรยายกาศการอบรม

การเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน U2T Tracker ซึ่งมีรายละเอียดการมอบหมายงานประจำเดือนกันยายน ดังนี้

1. การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

               1. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

               2. กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

                3. กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

2. การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

3. การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 5 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

 1. บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ
 2. บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

สรุปการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จึงทำให้การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   มีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน ซึ่งทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และการจัดอบรมตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยาก แต่ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนในตำบลบ้านสิงห์ ได้ช่วยการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู