1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 บทความสะท้อนการปฎิบัติงานเดือนแรก และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนตุลาคม 2564

HS09 บทความสะท้อนการปฎิบัติงานเดือนแรก และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งตะวัน เสมารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                      หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีงานทำ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบล และข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกจ้างงานในโครงการนี้ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งการทำงานให้กับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คือการทำแบบสอบถาม : โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ได้มีการนัดประชุม ณ ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อวางแผนและแบ่งการทำงานของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และบอกลักษณะการดำเนินงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ปฎิบิตงาน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลได้มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทำแบบฟอร์ม SROI โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T จำนวน 5 แบบฟอร์ม ได้แก่ข้อมูลหัวข้อที่ 2 กลุ่มลูกจ้างโครงการ เป้าหมายจำนวน 9รายแต่บัณฑิตจบใหม่รับผิดชอบจำนวน 3ราย หัวข้อที่ 3 กลุ่มครอบครัวลูกจ้าง เป้าหมายจำนวน 1ราย หัวข้อที่ 5 ชุนชนภายนอก เป้าหมายจำนวน 1ราย หัวข้อที่ 8 ผู้แทนตำบล เป้าหมายจำนวน 1ราย และ ห้วข้อที่ 10 อปท. เป้าหมานจำนวน 1ราย โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามในส่วนหัวข้อที่2 กลุ่มลูกจ้างโครงการและหัวข้อที่ 3 กลุ่มครอบครัวลูกจ้าง ข้าพเจ้าจึงทำการสอบถามบิดาของข้าพเจ้าเอง ซึ่งแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม เวลา 10.00 น.ได้มีการลงพื้นที่ ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลพระครู ของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เพื่อทำแบบสอบถามในหัวข้อที่ 8 ผู้แทนตำบล ซึ่งในหัวข้อนี้สมาชิกของบัณฑิตจบใหม่ได้เป็นตัวแทนขึ้นไปสัมภาษณ์เนื่องจากทางอบต.ได้มีการจัดสถานที่เพื่อเตรียมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงทำให้ต้องส่งตัวแทนจำนวน 2 คน เพื่อสัมภาษณ์ผู้แทนอบต. จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม พบว่า ทุกคนและทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีความคิดเห็นว่า การดำเนินกิจกรรมของโครงการช่วยเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น สมาชิกทุกคนในโครงการให้ความร่วมมือร่วมใจและจัดกิจกรรมออกมาได้เป็นอย่างดี อยากให้โครงการ U2T มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม และ สมาชิกในโครงการยังเป็นคนเดิมเพราะ คุ้นเคยกันแล้ว สามารถลงพื้นที่และจัดกิจกรรมได้สะดวก มีประสิทธิภาพ

 

 

                นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เขัาอบรม ผ่านระบบ e-learning ตามแบบฝึกพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy ในรายวิชา รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy จำนวน 10 ชั่วโมง และ วิชาเครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน | 21st Century Cloud-Based Tools for everyday life จำนวน 10ชั่วโมง

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม | Ready English จำนวน 10ชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication จำนวน 10 ชั่วโมง และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอีก จำนวน 24 ชั่วโมง

3) ด้านสังคม Social Literacy ในรายวิชาจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน | Cross-cultural psychology at work จำนวน 8 ชั่วโมง วิชาการสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | Network Creating with Communication in Social Media จำนวน 6 ชั่วโมง และวิชาการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ | Creating Professional Team Working อีกจำนวน 6 ชั่วโมง

4)ทักษะด้านการเงิน Financial Literacy จำนวน 20ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 104ชั่วโมง

              ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้พัฒนาทักษะของตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กรหรือชุมชนได้ ในการอบรมครั้งนี้ยังมีใบรับรองการอบรมเมื่อผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเพราะสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานหรือแสดงออกถึงความสามารถในทักษะที่ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมอีกด้วย จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับชุมชน ข้าพเจ้าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้ ไปพัฒนาและต่อยอดในอนาคตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วีดิโอประจำเดือน

Tags:

อื่นๆ

เมนู