ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

New Normal เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัว ดูแลสุขภาพกันมากชึ้น เนื่องจากโรคระบาด Covid-19 ที่แพร่กระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้ การปรับตัวที่เห็นได้ชัดอย่างเช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เสมอ การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน รวมถึงการเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็ยังคงปฏิบัติตามหลัก New Normal เช่นกัน การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทและตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อตนเองและส่วนรวม เพื่อที่จะก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมงานจตุรภาคีสี่ประสาน เสวนาออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) เพื่อร่วมเสวนาในหัวข้อ“จุตรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ หมู่บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายนายประทวน  ดำเสนา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยในครั้งนี้ ซึ่งในการลงมือปฏิบัตินั้น ข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ที่ต่างออกไปจากการทำปุ๋ยอัดเม็ดในครั้งก่อนหน้านี้เพราะการทำปุ๋ยอัดเม็ดที่ตำบลหนองกง มีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องทุ่นแรงและประหยัดเวลามากกว่า ข้าพเจ้าจึงได้เรียนรู้การทำปุ๋ยอัดเม็ดทั้งแบบมีเครื่องทุ่นแรง และแบบไม่มีเครื่องทุ่นแรงจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Google Meet) เพื่อรับทราบงานประจำเดือนพฤศจิกายน โดยรูปแบบงานคือ การทำ PowerPoint เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหนองกง รวมถึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD ซึ่งแบบสอบถามที่ข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลมี 4 หัวข้อ คือ 1. เกษตรกรในท้องถิ่น 2. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 3. แหล่งน้ำในท้องถิ่น และ 4. ที่พัก/โรงแรม

  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD เพิ่มเติม ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ตามหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย โดยได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 2 หัวข้อ ได้แก่ เกษตรกรในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทั้งในเรื่องการทำปุ๋ยอัดเม็ดที่ใช้อุปกรณ์แบบใหม่ และการปฏิบัติตามหลัก New Normal ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงมีผู้ปฏิบัติงานเข้ามาร่วมในทีมเพิ่มเติม ทำให้มีสิ่งแปลกใหม่หลายอย่างซึ่งข้าพเจ้าสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ต่อไป

 คำสำคัญ : New Normal, Covid-19, โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ, จตุรภาคีสี่ประสาน, (Zoom), ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, (Google Meet), PowerPoint 

อื่นๆ

เมนู