ข้าพเจ้านางสาวกรรณิการ์ โททัสสะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน เป็นการบริหารจัดการชุมชนที่มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา อันมีองค์ประกอบ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยท้องถิ่น เป็นองค์กรหลัก และประชาสังคมเป็นผู้รับประโยชน์ที่สุขสมบูรณ์ การพัฒนาชุมชน จึงเป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน

หลักการพัฒนาชุมชน คือ

1. ทุกคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดในการสร้างความเจริญหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของท้องถิ่นนั้นให้ดี

2. ทุกคนในชุมชนควรจะได้รับการส่งเสริม ให้ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติต่างๆ ตามโครงการพัฒนาชุมชน

3. จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรี เพื่อจะได้รับความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนความต้องการของผู้คนในท้องถิ่น

4. ผู้นำชุมชนควรที่จะได้รับการเปลี่ยนตัวกันบ้างตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและจะต้องมีการเตรียมตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนไว้หลายๆ คน

5. พึงให้การศึกษาแก่คนในชุมชนอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

6. หากจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การนั้นจะต้องสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดี ไม่ใช่ว่าจัดตั่งหน่วยงานนั้นขึ้นเพื่อแสดงผลของการพัฒนาชุมชน

7. การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติต่าง ควรให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และเข้าใจวิธีการต่างๆ ของระบอบนี้ได้ถูกต้อง

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของตำบลหนองกง โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และชาวบ้านเข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มี 2 สูตร คือ

1. สูตรปุ๋ย ว ว. 6-3-3 (เร่งต้น) ส่วนผสม คือ

1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 11 กิโลกรัม

2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 7 กิโลกรัม

3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม

4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

2. สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอกเร่งผล) ส่วนผสม คือ

1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม

2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 13 กิโลกรัม

3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 10 กิโลกรัม

4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 75 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

อัตราการใช้งาน 25 กิโลกรัม/ไร่ หรือปรับลดการใช้ปุ๋ยได้ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย

1. น้ำดิน ปุ๋ยคอก มาผสมกับปุ๋ยยูเรีย กากน้ำตาล จุลินทรีย์ และฟอสเฟต หมักดินทิ้งไว้ 15 – 30 วัน และพลิกดินกลับไปมาให้แน่ใจว่าจุลินทรีย์โดนดินทั่วทั้งกอง ฆ่าเมล็ดหญ้า และเชื้อโรคตายหมด

2. นำดินที่หมักไว้หรือปุ๋ยอินทรีย์ เข้าเครื่องผสม โดยใช้สูตรเร่งต้น และใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นในขณะเครื่องทำงาน

3. นำปุ๋ยหมักที่ได้เข้าเครื่องอัดเม็ด และนำปุ๋ยอัดเม็ดที่ได้ไปตากแดดให้แห้งก่อนบรรจุกระสอบและจัดจำหน่าย

ข้อควรระวัง

ควรนำปุ๋ยอัดเม็ดออกมาตากแดดให้แห้งก่อนเก็บใส่กระสอบ เพราะอาจจะทำให้ปุ๋ยขึ้นราและประสิทธิภาพของปุ๋ยลดลงได้

การใช้ประโยชน์

1. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เช่น ทำให้ดินร่วนซุย รากแผ่ขยายออกไปหาอาหารได้สะดวก อุ้มน้ำได้ดี

2. ช่วยปรับสมดุลทางเคมีค่าความเป็นกรด – เป็นด่างของดินให้ดีขึ้น

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อื่นๆ

เมนู