ข้าพเจ้า นางสาวเจนสุฎารัตน์ สาวิสัย บัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1
มหาลัย ประเภท ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  ประจำหลักสูตร : HS05 : การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่เป้าหมายและเข้าพบ นางจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อร่วมกันประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด และการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของทีมผู้ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านหนองเก้าข่า หมู่ 3 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย พบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ทำสวนยางพารา เป็นต้น อาชีพเสริม เช่น การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) ทำให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ ผลกระทบของชุมชนที่ประชาชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างจริงจัง และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้ว ทำ ให้ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่นัก การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น การเดินทางไปต่างจังหวัด การจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภค บริโภค การเดินทางเข้ารับการรักษา การบริการด้านสุขภาพ อาจมีผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนใช้บริการจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อนามัย) และคลินิกในตัวเมือง จากผลกระทบและโรคภัยที่เกิดขึ้นดังกล่าวประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะในสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 01 และ 02 ด้วยความเป็นจริงทุกประการ ทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเพิ่มเติม รวมถึงช่วยทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจในการลงทะเบียนโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐให้แก่ประชาชน เช่น โครงการเราชนะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู