1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้กักกันตัว ณ ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 วัดโพธิ์คงคา และวัดป่าหนองทะยิง และการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่พักอาศัย เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS03 บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้กักกันตัว ณ ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 วัดโพธิ์คงคา และวัดป่าหนองทะยิง และการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่พักอาศัย เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวอรวรรณ คิดรัมย์ ประเภท : นักศึกษา 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในเดือนสิงหาคม 2564 เพิ่มเติมจากเดือนกรกฎาคม 2564

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังคงมีความรุนแรงอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลประสบปัญหาไม่สามารถรองรับและจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาจำนวนมากได้ จึงมีการตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื่อที่มีอาการไม่รุนเเรงมาก และศูนย์กักกันตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด  ทำให้มีบางตำบลที่ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อกักกันตัว จึงเป็นที่มาของคำว่า “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า”  สิ่งที่สำคัญที่สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ นั่นคือ การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อน – หลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ทุกครั้ง นอกจากจะทำให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นปลอดภัยจากเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน 

การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากเดือนกรกฎาคม  มีดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team

โดยเนื้อหาในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน มีรายละเอียดดังนี้

             1. การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ

             2. การคัดลอกลิงก์บทความ

             3. การจับหน้าจอ (Capture) คำอธิบายคลิปวิดีโอใน YouTube

             4. การสั่งประวัติการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน เพื่อแนบรายงานประจำเดือน

2. วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ทุกคนให้ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งการบริจาคสิ่งของมีการแบ่งของออกเป็น 2 ส่วน เพื่อนำไปบริจาค 2 แห่ง โดยมีนางเยาวรัตน์ ฤทธิวัชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายเกลียว ชำนาญเชื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ดูแลการเข้าร่วมรับของบริจาคในครั้งนี้ด้วย ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ทั้ง 2 แห่ง สามารถใช้กักกันตัวได้แห่งละ 15 คน  

            สถานที่แห่งแรก : อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปบริจาคสิ่งของ คือ วัดโพธิ์คงคา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่กักกันตัวหรือคุมไว้สังเกต สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีมาตราการให้กักกันตัวอย่างน้อย 14 วัน ก่อนที่จะกลับภูมิลำเนาของตนได้ ปัจจุบันมีผู้กักตัว 8 คน (วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) สถานที่กักกันตัวมีลักษณะการแบ่งที่นอน มีฉากพลาสติกกั้น เพื่อให้เว้นระยะห่างจากกันได้พอสมควร ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องใช้แยกกัน ญาติสามารถเดินทางไปเยี่ยมหรือนำสิ่งของไปฝากได้ แต่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเฝ้าระวัง การดูแลเป็นอย่างดี และได้รับฟังวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์กักกันตัวประจำตำบลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์กักกันตัว และจากนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งถัดไป

         สถานที่แห่งที่สอง : อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปบริจาคสิ่งของ คือ วัดป่าหนองทะยิง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กักกันตัวของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้ว ซึ่งเป็นสถานที่พักรักษาตัวชั่วคราวที่มีอาการไม่รุนแรงมากหรือเป็นผู้ที่รอเตียงรักษาจากโรงพยาบาล ปัจจุบันมีผู้รักษาตัวอยู่ 7 คน (วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)  ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังดูแลเป็นพิเศษ ถ้าผู้ป่วยท่านใดมีอาการไม่ดีจะนำส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งในระหว่างการกักกันตัวก็จะได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และพระครูลังขรักษ์ เคน จิตตปาโส. เจ้าอาวาสวัดป่าหนองทะยิง ได้นำยาสมุนไพรมาจากแพทย์แผนไทยในอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ นำมาต้มเป็นยาให้ผู้ติดเชื้อดื่มในระหว่างรอการรักษา เพื่อบรรเทาอาการให้ลดน้อยลง 

 

 ระเบียบการปฏิบัติสำหรับผู้ถูกกักกันตัว ในสถานที่กักกัน

   1) การเข้าพักเพื่อควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วัน **โดยนับวันที่ ที่เข้าสู่ราชอาณาจักรไทยเป็นวันที่ 0 (Day 0) และวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 (Day 1) จนครบ 14 วัน แล้วจึงกลับภูมิลำเนาที่พักได้ในวันรุ่งขึ้น (Day 15)

   2) ห้ามออกนอกสถานที่ที่กำหนดไว้หากมีความจำเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน

   3) ห้ามบ้วนนํ้าลาย เสมหะ สั่งนํ้ามูกลงบนพื้น

   4) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายในห้องพัก และถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อมอาการมายังช่องทางที่กำหนดไว้ให้ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือช่องทางอื่น ๆ ที่จะมีการจัดตั้งให้ ณ ตอนลงทะเบียนห้อง

   5) เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ไข้ไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลในพื้นที่ทันที

   6) ล้างมือด้วยนํ้าสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องนํ้า

   7) ซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าเองทุกวัน หรือ นำ เสื้อผ้ามาใส่ถังที่จัดไว้หน้าห้องเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ซักล้างต่อไป (แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่แยกกักในการบริหารจัดการ)

   8) ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้หน้าห้อง

   9) ผู้ถูกกักกันทำความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้บริเวณหน้าห้อง

   10) ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ที่อยู่นอกพื้นที่พักส่วนตัวควรมีผู้ทำความสะอาดให้เป็นส่วนรวมตามวงรอบ เช่น 2-3 วัน ครั้ง เป็นต้น

   11) ขอสงวนสิทธิ์การพบญาติตลอดระยะเวลา 14 วัน โดยการฝากของเยี่ยม ควรเป็นประเภทของใช้จำเป็นส่วนตัวเท่านั้น ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเยี่ยมด้วยของฝากประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยเหตุว่า ผู้ที่อยู่ในระหว่างการควบคุมโรคควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ และสะอาดเท่านั้น ซึ่งได้มีบริการไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   12) การนำส่งสิ่งอุปกรณ์หรือของฝากต่าง ๆ จะกำหนดเป็นวันละ 1 รอบเท่านั้น โดยทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะเป็นผู้กำหนดเวลาที่เหมาะสม

   13) ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาในพื้นที่ควบคุมโรค

   14) เมื่อผู้เข้าพักได้รับการดูแลและควบคุมโรคในสถานที่ควบคุม ครบ 14 วัน จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อแสดงแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม  มีดังนี้

       เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 น. อาจารย์ประจำกลุ่มได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet ผ่านห้อง https://meet.google.com/hiz-geio-pja?pli=1&authuser=0 เพื่อพูดถึงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม 

1.การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน U2T Tracker ซึ่งมีรายละเอียดการมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้

   1.1 การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

        1.1.1 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

        1.1.2 กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

        1.1.3 กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

   1.2 การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

         การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

   1.3 การเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 5 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

        บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ

        บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

แบบสำรวจชุดที่ สำหรับที่พักอาศัย

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
 1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
 2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
 4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
 5. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

2. การนัดหมายสำหรับกิจกรรมการอบรมแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชนบ้านสิงห์ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนมไทย ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมพัฒนา คือ ขนมกล้วยทอดของแม่อารมณ์ และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทางอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ และได้มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มนักศึกษารับผิดชอบการถ่ายทอดสดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบดูแลการถ่ายทอดสดในพื้นที่

3. การทำ Infographic ข้อมูลพื้นฐานตำบลในหัวข้อ “ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง” โดยมีการมอบให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำและส่งข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดทำ Infographic

 

สรุปการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จึงทำให้การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   มีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน ซึ่งทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และการจัดอบรมตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยาก แต่ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนในตำบลบ้านสิงห์ ได้ช่วยการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ได้เป็นอย่างดี   

อื่นๆ

เมนู