ข้าพเจ้า นายบุญลือ พิมพ์นนท์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01: ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ได้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Quadruple Helix: จตุภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายคำเดื่อง ภาษีประธานปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์, รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ, นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ และรองศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม โดยเข้าใจเนื้อหารายละเอียด ดังนี้

1. Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ เป็นแนวคิดที่จะลดปริมาณขยะ เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักการทำนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด เพียงแค่เริ่มต้นจากตัวเองก่อนพร้อมเข้าใจถึงหลักการที่ถูกต้องเท่านั้น โลกน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมด้วยมือของทุกคน การดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติแต่ไม่มีการผลิตขยะใดๆ ทั้งสิ้น ย้ำว่าทุกอย่างจะต้องใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและไม่เกิดของเสียจนกลายเป็นเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่สนใจและไม่ต้องการ

2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals-SDGs การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ

 • ขจัดความยากจน
 • ขจัดความหิวโหย
 • มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • การศึกษาที่เท่าเทียม
 • ความเท่าเทียมทางเพศ
 • การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 • พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • การจ้างที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • ลดความเหลื่อมล้ำ
 • เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
 • แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 • การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
 • การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
 • สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
 • ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. Smart People พลเมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ข้าพเจ้านาย บุญลือ พิมพ์นนท์ กลุ่มงานประชาชนกลุ่มใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมการประชุมและอบรมในโครงการ U2T การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลหนองกง โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ และผู้บรรยายของกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลหนองกง ซึ่งมีเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

โดยมีการนำปุ๋ยไปใช้ในแปลงนา แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรจึงมีการรวมกลุ่มในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ติดต่อหาปุ๋ยคอกด้านนอกของชุมชน เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตมีการผลิตทำสูตรปุ๋ย แม่ปุ๋ยเร่งต้น เร่งใบ สูตรเร่งดอก ยังไม่ผลิต แต่จะมีแนวโน้มในการผลิตเร็วๆ นี้

สูตรปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ มีการผลิต 3 ฐาน ดังนี้

 1. บดปุ๋ย
 2. ผสมสูตรปุ๋ย
 3. อัดเม็ด

การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต้องมีการนำปุ๋ยไปตากแดดประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดเชื้อรา แล้วจึงนำเข้ามาชั่งและลงบรรจุภัณฑ์จึงจะสามารถนำไปจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้

► สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 (เร่งต้น)

 1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 11 กิโลกรัม
 2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 7 กิโลกรัม
 3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม
 4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม รวม 100 กิโลกรัม

► สูตรข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล)

 1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม
 2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 13 กิโลกรัม
 3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 10 กิโลกรัม
 4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 75 กิโลกรัม รวม 100 กิโลกรัม

หมายเหตุ: อัตราการใช้ 25 กิโลกรัม/ไร่ หรือปรับ ลด การใช้ปุ๋ยได้ตามความสมบูรณ์ของดิน

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ “Quadruple Helix: จตุภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ได้ทราบถึงการจัดการขยะเหลือศูนย์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พลเมืองอัจฉริยะเก่งในด้านต่างๆ มุ่งพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้ลงมือการผสมสูตรปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด รู้จักกระบวนการผลิตปุ๋ยในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดจนถึงการนำมาใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 

อื่นๆ

เมนู