ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ สาระปัญญา ประเภทกลุ่มบัณฑิต ต.หนองกง

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ได้ประชุมและลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เลา 09.30 น. ณ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของ หมู่ 3,4,6,7,10 ณ ต.หนองกง อ.นางรอง

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกความถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลหนองกง ประชาชนที่ข้าพเจ้าสอบถามข้อมูลโดยทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่หลังจากที่ได้พูดคุยสอบถามถึงผลกระทบของการระบาดของโควิด19 ด้วยว่าในชุมชนกระทบปัญหาอย่างไร และ

ข้าพเจ้าได้สอบถามรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาสอบถามแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกง และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม (01) ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิตทั้งหมด 8 คน จำนวน 5 หมู่บ้าน ในตำบลหนองกง ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ภายในชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยอย่างเป็นกันเอง และประชาชนในพื้นที่ยังมีของฝากให้กับทีมงานอีกด้วย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิต (HSO1) ตำบลหนองกง ต้องขอขอบพระคุณประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่3 บ้านหนองตาไก้ หมู่4 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่6 บ้านโคกพลวง หมู่7 บ้านโคกศรีพัฒนา และหมู่10 บ้านหนองพลวง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิต

 

 

อื่นๆ

เมนู