1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด(HS01) ลงสำรวจทำแบบสอบถามข้อมูลประชากร ครัวเรือน (01) ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด(HS01) ลงสำรวจทำแบบสอบถามข้อมูลประชากร ครัวเรือน (01) ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

      ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 9.oo น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองกงหมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งนี้

   ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ทั้ง5คน รวมข้าพเจ้าด้วยได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานทั้ง3หมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและุชุมชน(01)เริ่มสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมูู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 9 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบััว ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  จากการสำรวจข้มมูลพื้นฐานระดับบุคคลและครัวเรือนทั้ง 3 หมู่บ้าน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  ส่วนใหญ่จะมีหนี้สินครัวเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน นำมาใช้เพื่อลงทุนการเกษตร เช่น ซื้อรถไถนา ซื้อปุ๋ย ค่าจ้างค่าแรง เป็นต้น

ความต้องการของประชาชน ทั้ง3หมู่บ้านนั้น ต้องการแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อจะใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ต้องการถนนหนทางเดินทางมาสะดวกไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  ช่วงตอนกลางวัน ชาวบ้านบางครัวเรือนไม่ค่อยจะอยู่ เขาออกไปไร่นา กว่าจะกลับมาก็เย็น กว่าจะเดินหาบ้านที่มีคนอยู่ให้สัมภาษณ์ ก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเสร็จแต่ละหลัง

สุดท้ายข้าพเจ้าได้สำรวจทุกหลังทั้ง3หมู่บ้านตามที่ได้รับหมายให้สำรวจข้อมูลครัวเรือนและชุมชน (01)ข้าพเจ้าได้แนบรูปภาพและลิ้งวีดีโอลงในบทความนี่ด้วยครับ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู