นาย ธวัชชัย จันราตรี ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักศึกษา

          อุปสรรคและความผิดพลาดในอดีตจะเป็นแรงผลักดันให้ปัจจุบันสู้ต่อไปเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์การของโรคCovid19เริ่มกลับเข้ามาแพร่ระบาดอีกครั้งในประเทศไทย จนตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเอง ในเดือนนี้จึงจะกล่าวถึงเพียง การเข้าร่วมพิธีการวางเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดในเนื้อหาต่อไป

        การเข้าร่วมพิธีการวางเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าได้ทำการช่วยเหลือจัดสถานที่เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเตรียมงาน เช่น การปูเสื่อ การเก็บเศษใบไม้ การยกของจัดเตรียมต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมพิธีภายในงานด้วย

ภาพตัวอย่างภายในงาน

                 

 

การประชุมและสรุปผลการปฏิบัติงาน วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 ในการประชุมนั้นจะเน้นในเรื่องของการนำเสนองานเป็นส่วนใหญ่ คือ การที่จะนำมาข้อมูลในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมมาสรุปผลและนำเสนอในการประชุมต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฎิบัติงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนจากการลงพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมาย จะได้รีบนำมาเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป

ภาพตัวอย่างการนำเสนองาน

        การปฎิบัติงานในเดือนนี้ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญไปที่การนำเสนองานในที่ประชุม จากการนำเสนอนั้นทำให้เห็นได้ว่า ชุมชนที่ได้ลงพื้นที่นั้นมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไข การนำเสนอทำงานแต่ละกลุ่มผู้ปฏิบัติเป็นอย่างไร กลุ่มของตนเองมีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง เพราะจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงเเก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานในเดือนถัดไปสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

อื่นๆ

เมนู