1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 – ตำบลหนองกง ปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าให้ชุมชน, ทำความสะอาดวัด บริจาคสิ่งของแก่สถานกักกัน,​ ปลูกป่าเฉลิมมพรเกียรติฯ 12 สิงหาคม

HS01 – ตำบลหนองกง ปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าให้ชุมชน, ทำความสะอาดวัด บริจาคสิ่งของแก่สถานกักกัน,​ ปลูกป่าเฉลิมมพรเกียรติฯ 12 สิงหาคม

     ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชนเข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกป่าเพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ที่บริเวณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งในการปลูกป่าครั้งนี้ทางคณะได้ร่วมบริจาคกล้าไม้ และตั้งโรงทานบริการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยในการจัดกิจกรรมปลูกป่า

  วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. คณะอาจารย์ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ทำความสะอาดวัดตะไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเมื่อเวลา 13:00 น. คณะอาจารย์ แลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ได้นำสิ่งของจำเป็น เเละปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่กักตัว และผู้ป่วยโควิด-19 ที่พำนักพักอยู่ในวัดซึ่งเป็นสถานที่กักกันตัวจากโควิด-19 

  วันที่ 12 สิงหาคม 2564 คณะอาจารย์, กลุ่มบัณฑิตตำบลหนองกง, ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองโสน ร่วมปลูกป่าที่บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้มีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ท่านปลัด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ตลอดถึงประชาชนตำบลสามหนอง (หนองโสน,หนองกง และหนองยายพิมพ์) มาร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมในการปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

  วันที่ 13  สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ในปัจจุบันนี้ยังคงแพร่หลาย และระบาดหนักขึ้นอย่างมาก ข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลหนองกง จำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา, หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์, หมู่ 9 บ้านก้านเหลือง, หมู่ 10 หนองพลวง, หมู่ 11 บ้านหนองบัว บ้านจำนวน 4 ชุด คือ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับตลาด,  แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน โดยเก็บสำรวจข้อมูลในเดือนสิงหาคม 

  วันที่ 14 สิงหาคม 2564  ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และหนองยายพิมพ์ ได้การอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว คือ ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ 

     การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน สิงหาคม โดยการเข้าร่วมปลูกป่ากับหน่วยงานต่างๆภายในพื้นที่, การเข้ารุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตะไก้พลวง, การไปบริจาคสิ่งของให้แก่สถานกักกันโรคโควิด-19, การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู