ข้าพเจ้า นายสุริยะ โตอร่ามรัตน์  ประเภท กพร. ต.หนองกง     ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง โดยการนำของ นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ พื้นที่แปลง ครัวเรือนต้นแบบ นางจำลอง เสือชุมแสง บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาหน้าดิน และเข้าฐานการเรียนรู้ คนเอาถ่าน รับฟังการสาธิตการผลิตถ่านโดยครูพาทำในการนี้ครัวเรือนต้นแบบได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)ระดับครัวเรือนโดยการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ประกอบด้วย มะพร้าว ขนุน มะม่วง ฝรั่ง ส้มโอ ไม้สักทอง ยางนา ไม้แดง มะฮอกกานี ฯลฯ

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)                   ระดับครัวเรือน และสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาหน้าดิน และเข้าฐานการเรียนรู้ คนเอาถ่าน รับฟังการสาธิตการผลิตถ่านโดยครูพาทำในการนี้ครัวเรือนต้นแบบได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

 

อื่นๆ

เมนู