1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ บ้านหนองกงและบ้านโคกพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ บ้านหนองกงและบ้านโคกพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
     New Normal เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัว ดูแลสุขภาพกันมากชึ้น เนื่องจากโรคระบาด Covid-19 ที่แพร่กระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้ การปรับตัวที่เห็นได้ชัดอย่างเช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เสมอ การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน รวมถึงการเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็ยังคงปฏิบัติตามหลัก New Normal เช่นกัน การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทและตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อตนเองและส่วนรวม เพื่อที่จะก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายไปด้วยกัน

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบแผนงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ประจำเดืิอนกันยายน โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับผิดชอบเขตพื้นที่หมู่ 1 บ้านหนองกง และหมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มนักศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยได้สอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยข้าพเจ้าและทีมงานฯได้รับผิดชอบเขตพื้นที่หมู่ 1 บ้านหนองกง และหมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา ซึ่งหัวข้อในการสำรวจมี 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย  2. แบบสำรวจสำหรับตลาด 3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และ 4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

     ในการลงพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องการป้องกันตนเองและการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งจากการสอบถามพบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีการรับมือ ป้องกันตนเอง ซึ่งเห็นได้จากการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีเจลแอลกอฮอล์จัดวางอยู่ในบ้าน สะดวกต่อการล้างมือ รวมถึงการเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าสอบถามข้อมูล 

     สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อแบบสำรวจดังนี้ 1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย  2. แบบสำรวจสำหรับตลาด 3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และ 4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

     คำสำคัญ : Covid-19 , New Normal , บ้านหนองกง , บ้านโคกพัฒนา

อื่นๆ

เมนู