นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

        นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลหนองกง วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการประชุมนัดหมายการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

       วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการประชุมนัดหมายการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ตำบล คือ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ สำหรับกลุ่มนักศึกษาของตำบลหนองกงได้รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองกง หมู่ 1 บ้านโคกพัฒนา หมู่ 2 หัวข้อแบบสำรวจมี 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย 2. แบบสำรวจสำหรับตลาด 3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน 4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองกง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนกันยายน สำหรับกลุ่มนักศึกษาของตำบลหนองกงได้รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองกง หมู่ 1 บ้านโคกพัฒนา หมู่ 2 หัวข้อแบบสำรวจมี 4 หัวข้อ ได้แก่

       1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย

       2. แบบสำรวจสำหรับตลาด

       3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน

       4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

การลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษา ได้พบเห็นปัญหาต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตลำบากขึ้น จะออกไปไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ผู้นำหมู่บ้าน อ.ส.ม. รวมไปถึงชาวบ้านทุก ๆ คน ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเป็นอย่างดี ถึงแม้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษา จะมีอุปสรรค เนื่องจากการระบาดของโรค Covid-19 แต่ชาวบ้านทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการตอบสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี

ภาพการปฏิบัติงาน

      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการประชุมนัดหมายการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดจะมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงเรื่อยๆ แต่ข้าพเจ้าและทีมกลุ่มนักศึกษาก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และข้าพเจ้าจะทำงานสำเร็จลุล่วงมิได้หากขาดความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

คำสำคัญ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ,นักศึกษา,covid-19,โรคระบาด,ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

อื่นๆ

เมนู