ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น. โดยประมาณ ผู้ปฏิบัติงานตำบลนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์  เข้าร่วมประชุมออนไลน์ชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติโดย อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติงานในครั้งนี้

 

     เมื่อวันที่ 8 – 12 กันยายน 2564 เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19  ในปัจจุบันนี้ยังคงแพร่หลาย และระบาดหนักขึ้นอย่างมาก ข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลหนองกง จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา, หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์, หมู่ 9 บ้านก้านเหลือง, หมู่ 10 หนองพลวง, หมู่ 11 บ้านหนองบัว จำนวน 4 ชุด คือ

  1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย
  2. แบบสำรวจสำหรับตลาด
  3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน
  4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

          โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลในหมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ โดยทำการสำรวจที่พักอาศัย, สำรวจศาสนสถาน, สำรวจโรงเรียน เนื่องด้วยตำบลหนองกงนั้นมีตลาดเพียงแห่งเดียว คือ ตลาดนัดบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงนั้น เนื่องด้วยสถานณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่มีตลาดในพื้นที่ตำบลหนองกง

     สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานในเดือน กันยายน ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในเดือนกันยายน อย่างครบถ้วนแล้วนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ประชุมออนไลน์, แบบสำรวจข้อมูล, บ้านบุตาเวสน์, โควิด-19

อื่นๆ

เมนู