ข้าพเจ้า นางสายพิน ลือวรรณ ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้รับหมายมอบงานในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ 1) วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2  2) วันที่ 5 กันยายน 2564 ประชุมงานออนไลน์ ผ่าน Google Meet  รับงานมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 3) วันที่ 7 กันยายน 2564  ลงพื้นที่สำรวจสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพ่ระบาดของโรคโควิค -19 ลงในระบบ  U2T Traker  ตามรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2 ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ท่านปลัดอค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองโสน และผู้ปฎิบัติงาน U2T กลุ่มประชาชนทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองโสน ได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและแหล่งน้ำให้แก่ชุมชนในอนาคตข้างหน้า และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนธรรมชาติ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นการช่วยลดมลภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 5 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมงานออนไลน์ ผ่าน Google Meet ประชุมงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 และผู้ปฎิบัติ U2T ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์  กลุ่มประชาชนของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่ ตำบลหนองกง ได้แก่ พื้นที่ 4 หมู่บ้าน สำรวจแบบประเมินโควิค -19 ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองตาไก้ หมู่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 5 บ้านตาตึ๊ด และหมู่ 6 บ้านโคกพลวง ได้ทำแบบสำรวจ ชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ชุดที่ 2 สำหรับตลาด ชุดที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน ชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายรับผิดชอบลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองตาไก้ หมู่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 5 บ้านตาตึ๊ด และหมู่ 6 บ้านโคกพลวง ได้ทำแบบสำรวจดังต่อไปนี้

1.แบบสำรวจที่พักอาศัย คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการประเมินตนเองและคนพักอาศัยในครอบครัวว่าหากมีอาการผิดปกติเข้าข่ายอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหายใจเร็วหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบพบแพทย์ทันทีซึ่งแต่ละครัวเรือนมีการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี สวมใส่แมสเมื่อออกจากบ้านอยู่ตลอดเวลา

2. แบบสำรวจตลาด ในพื้นที่ตำบลหนองกง ลานตลาดบ้านหนองตาไก้ ได้ใช้พื้นที่เป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จึงทำให้ตลาดปิด ไม่ได้ทำการสำรวจ

3.แบบสำรวจศาสนสถาน มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ สวมใส่แมส ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เมื่อร่วมเข้ากิจกรรมทางวัดมีมาตรการตรวจ การกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร อย่างเคร่งครัด

4.แบบสำรวจโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในชุมชนเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันโรงเรียนยังปิดอยู่ ตามประกาศของโรงเรียนก็ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิค-19 อย่างเคร่งครัด ทุกคนที่เข้ามาสถานศึกษาภายในโรงเรียนต้องปฎิบัติตาม ต้องสวมใส่แมสทุคน ภายในโรงเรียนมีเจลล้างมือก่อนเข้ามา บริเวณทางเข้าอาคารหน้าห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารและนั้งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในการลงพื้นที่สำรวจข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนตำบลหนองกง ได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิค-19 อย่างเคร่งครัด สวมใส่แมสตลอดเวลา พกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้สำหรับทำความสะอาดมือ

สรุปการปฎิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน กันยายน 2564 ข้าพเจ้า นางสายพิน ลือวรรณ ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 มอบหมาย ได้แก่ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2 ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และมอบหมายให้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน สำรวจแบบประเมินโควิค -19 ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองตาไก้ หมู่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 5 บ้านตาตึ๊ด และหมู่ 6 บ้านโคกพลวง ได้ทำแบบสำรวจ ชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ชุดที่ 2 สำหรับตลาด ชุดที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน ชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน ทำแบบสำรวจครบทุกครัวเรือนสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากในกลุ่มมีความสมัครสมานสามัคคีกัน

คำสำคัญ: เดือนสิงหาคม,เดือนกันยายน,ปลูกต้นไม้,กลุ่มประชาชน,วัดตาไก้พลวง,โรงเรียน,ศาสนาสถาน,ตลาด,ที่พักอาศัย

 

 

อื่นๆ

เมนู