1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ตำบลหนองกง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ประจำเดือนกันยายน

HS01 ตำบลหนองกง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้า นายสุริยะ โตอร่ามรัตน์  ประเภท กพร. ต.หนองกง    หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 23 สิงหาคม 2564เวลา 08.30 น.

นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและนายสุริยะ โตอร่ามรัฒน์ กพร ตำบลหนองกง ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรม แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายสนับ สมานชาติที่ตั้งแปลงบ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการทำฐานการเรียนรู้คนเอาถ่านโดยครัวเรือนต้นแบบได้ร่วมแรงช่วยกันทำเตาเผาถ่าน
โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล
เพื่อการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ชุมชนต้องมีความสามัคคีร่วมมือ                    ร่วมใจกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันณ บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 6 กันยายน 2564เวลา 13.00 น.
โดยการนำของนายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง
มอบหมายให้ นางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนายสุริยะ โตอร่ามรัตน์ (กพร)
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลถนนหักประชุมผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564
ตำบลถนนหักณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้ได้ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งลงโปรแกรมและ application ให้กับผู้จัดเก็บทุกคน เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าใน

การปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่ม กพร ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกรมพัฒนาชุมชนหลักสูตร (HS01) และได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน ดำเนินการทำฐานการเรียนรู้คนเอาถ่านและจัดเก็บบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 อำเภอนางรองได้ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

คำสำคัญ: เดือนสิงหาคม,เดือนกันยายน,กลุ่มกพร,หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล,การเรียนรู้คนเอาถ่าน,ชุมชนต้องมีความสามัคคี,แปลงครัวเรือนต้นแบบ,ตำบลหนองกง,บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

อื่นๆ

เมนู