เป็นเวลากว่าเกือบ 2 ปีแล้วที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (โควิด-19)  การระบาดในวงกว้างของโรค COVID-19 (โควิด-19) ทำให้ผู้คนทั่วโลกและรวมถึงประเทศไทยได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ มากขึ้น รวมถึงในภาครัฐ และภาคธุรกิจ ก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ในอนาคตมากขึ้นด้วย ไวรัส COVID-19 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรง และติดต่อจากคนสู่คนเป็นวงกว้าง การหมั่นล้างมือเป็นประจำ จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันเชื้อโรคนี้ได้ โดยใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% โดยปริมาตร จึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้

ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infections diseases) หรือ COVID-19 (โควิด-19) ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ประจำเดือนกันยายน 2564 และทำกิจกรรมในพื้นที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้

             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2 ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมหรืออาจารย์ทองใส คเวสโก เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง และศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงาน (U2T)กลุ่มประชาชนทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองโสน ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นยางนาและต้นสัก เป็นต้น การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องโควิค COVID-19 (โควิค-19) Social Distancing (การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล) อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้

                         เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. ประชุมงานออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infections diseases) หรือ COVID-19 (โควิด-19) ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ประจำเดือนกันยายน 2564 ในส่วนของการแบ่งงานนั้น กลุ่มประชาชนตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 บ้านหนองตาไก้ ม.4 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.5 บ้านตาตึ๊ด และ ม.6 บ้านโคกพลวง ทำแบบสำรวจ COVID-19 (โควิค-19) ประจำเดือนกันยายน เก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน และแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 -13 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 บ้านหนองตาไก้ ม.4 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.5 บ้านตาตึ๊ด และ ม.6 บ้านโคกพลวง ทำแบบสำรวจ COVID-19 (โควิค-19) ประจำเดือนกันยายน เก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน และแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน  จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infections diseases) หรือ COVID-19 (โควิด-19 นั้นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ครัวเรือนแต่ละหลังได้ระมัดระวังเป็นอย่างดี ในเรื่องการดูแลตนเองและคนในครอบครัว หมั่นทำความสะอาดตัวเองหลังจากทำงาน หมั่นล้างมือทุกๆครั้งเวลาหยิบจับสิ่งของเป็นอย่างดี มีการประมินตนเองและคนในครอบครัวอยู่ตลอดเวลา เช่น เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมีการเดินทางมาจากพื้นที่่เสี่ยงหรือไม่ มีการสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส รีบไปพบแพทย์ทันทีหรือไม่ เป็นต้น

ภาพลงพื้นที่ในตำบลหนองกง

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าใน เดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำกิจกรรมต่างๆของอาจารย์ประจำหลักสูตร (HS01) และได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่ทำแบบสำรวจ COVID-19 (โควิค-19) ประจำเดือนกันยายน ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน แบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ ตำบลหนองกง ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

คำสำคัญ: ปลูกต้นไม้,เดือนสิงหาคม,เดือนกันยายน,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,กลุ่มประชาชน,วัดตาไก้พลวง,โรงเรียน,ศาสนาสถาน,ตลาด,ที่พักอาศัย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู