เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีการระบาดอยู่การลงพื้นที่ในทุกครั้งต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตัวเองและคนในชุมชน

ข้าพเจ้านางสาววรรณพร พรมอินทร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดิฉันจะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564

ในเดือนกันยายนมีการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด 19) ประจำเดือนกันยายน 2564 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 มีการประชุมออนไลน์ เวลา 13.30 น. เนื้อหาในการประชุมจะเป็นการเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ประจำเดือนกันยายน มีการแบ่งงานให้แก่กลุ่มบัณฑิต กลุ่มประชาชน และกลุ่มนักศึกษา การลงพื้นที่ของเดือนกันยายน ดิฉันเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน กลุ่มบัณฑิตได้รับมอบหมายให้เก็บแบบสำรวจทั้งหมด 6 หมู่ ได้แก่หมู่ 6 บ้านโคกพลวง, หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา, หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์, หมู่ 9 บ้านก้านเหลือง,หมู่ 10 บ้านหนองพลวง และหมู่ 11 บ้านหนองบัว เมื่อได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรแล้ว มีการประชุมกันภายในกลุ่มบัณฑิตอีกรอบเพื่อแบ่งกันเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด 19) ดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บแบบสำรวจของหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว แบบสำรวจมีการถามเกี่ยวกับการเฝ้าระวังของคนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโควิด 19

1.แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย

2.แบบสำรวจสำหรับตลาด

3.แบบสำรวจสำหรับศาสนา

4.แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

การลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด 19) ประจำเดือนกันยายน หมู่ 11 บ้านหนองบัว การเก็บแบบสำรวจทั้ง 4 หัวข้อ ได้พบว่าหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวมีที่พักอาศัย 87 ครัวเรือน มีวัดในชุมชนชื่อวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว ไม่มีตลาดในชุมชน และมีการเฝ้าระวังตัวเองอย่างเคร่งครัดคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

คำสำคัญ: โรคติดต่ออุบัติใหม่, ลงพื้นที่, เก็บแบบสำรวจ, กลุ่มบัณฑิต, บ้านหนองบัว

                

อื่นๆ

เมนู