เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มบัณฑิตและทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วม ประชุมออนไลน์ โดยมี อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดงานประจำเดือนกันยายน และได้มอบหมายงานในส่วนต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ โดยกลุ่มบัณฑิตตำบลหนองกง ได้รับผิดชอบเก็บข้อมูล แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ในพื้นที่ตำบลหนองกง จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ 9 บ้านก้านเหลือง หมู่ 10 บ้านหนองพลวง และ หมู่ 11 บ้านหนองบัว

 

และเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่ หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์ ได้แก่

แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน ณ วัดบุตาเวสน์

แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์

และลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 11 บ้านหนองบัว ได้แก่

แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน ณ วัดหนองบัว

แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว

 

 

และเมื่อวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง จำนวน 3 คน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา ในหัวข้อแบบสำรวจชุดที่ 1 แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย โดยมีจำนวน 282 หลังคาเรือน ในส่วนของแบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน แบบสำรวจสำหรับตลาด ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา นั้น ไม่มี

 

สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ในตำบลหนองกงของกลุ่มบัณฑิตนั้น เป็นไปอย่างราบรื่น ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง และกลุ่มบัณฑิตสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

คำสำคัญ : ประชุมออนไลน์ , ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ,

                  การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ,

                  บ้านโคกศรีพัฒนา , บ้านบุตาเวสน์ , บ้านหนองบัว , ไม่มี

อื่นๆ

เมนู