จากการทำงานในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆร่วมกับโครงการ ได้มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อที่จะมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วมเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล:ทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL

          ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายประชุมเพื่อมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI (การติดตามและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA / Social Return on Investment)) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ และสามารถนําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้

          ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในส่วนที่ได้รับมอบหมาย คือ ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้างโครงการ ชุมชนภายใน (ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน) ชุมชนภายนอก (ชุมชน/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน) ผู้แทนตำบล (เจ้าหน้าที่อบต. ประจําตําบล) หน่วยงานภาครัฐ (โรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน) หน่วยงาน อปท (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และเอกชนในพื้นที่ (บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง)

          ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสภาพบริบทกลุ่มสัมมาชีพ ตำบลหนองกง” “นักเล่าเรื่อง และสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ ประจำตำบล” และ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในหัวข้อเรื่องแรก มีวิทยากรในการนำเสนอ ชื่อว่า ดร.ไกร (ดร.เมษยา บุญสีลา) ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การสร้างความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ ว่าควรที่จะใช้หลักอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จ และแนวคิดมีอะไรบ้าง ในการสร้างความสำเร็จ พิจารณาโดยใช้หลัก 5 ก. ได้แก่ กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ กติกา กิจกรรม และกองทุน ในหัวข้อเรื่องที่สอง วิทยากรในการนำเสนอ ชื่อว่า อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการสร้างความจดจำให้กับผลิตภัณฑ์ จะต้องมี ผู้บริโภค ทีมงาน หุ้นส่วน และสังคม ในการใช้สินค้า เราจะใช้จากความชอบ หรือใช้จากประโยชน์ที่สินค้ามี หรือใช้จากความหรูหราของสินค้า และเปรียบเทียบกับการที่มีดารามาขายสินค้า เราจะซื้อเพราะประโยชน์ หรือซื้อเพราะมีดาราที่เราชอบมาเป็นพรีเซนเตอร์ และในหัวข้อสุดท้าย วิทยากรในการนำเสนอ ชื่อว่า ผศ.สนิท พาราษฎร์ จะเป็นการสร้างสื่อโซเชียลให้กับสินค้า การสร้างเพจในการขายสินค้า ในขั้นตอนแรกเราต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรา และรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ของสินค้าว่ามีดีอย่างไร จากนั้นให้เลือกใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมในการนำเสนอสินค้า และเริ่มลงมือทำ และเมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้สินค้าของเรามีผู้คนสนใจมากขึ้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นนั้นเอง

          ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล:ทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ตำบลหนองโสน ได้มีการพูดถึงการทำโคกหนองนาโมเดล ว่าควรมีสัดส่วนในการแบ่งพื้นที่การทำกินอย่างไร มีแบบอย่างของชาวบ้านที่ได้ทำโคกหนองนาโมเดลให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม และให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วนในการทำโคกหนองนา 

          จากการทำกิจกรรมร่วมกับโครงการที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชาวบ้านภายในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รู้การสร้างมูลค่า และทำให้สินค้าประสบผลสำเร็จในการขายเพิ่มมากขึ้น แล้วทำให้สามารถที่จะขายปุ๋ยของชาวบ้านในตำบลหนองกงให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ: โคกหนองนาโมเดล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, สื่อโซเชียล, แอปพลิเคชัน

อื่นๆ

เมนู