ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

      New Normal เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัว ดูแลสุขภาพกันมากชึ้น เนื่องจากโรคระบาด Covid-19 ที่แพร่กระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้ การปรับตัวที่เห็นได้ชัดอย่างเช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เสมอ การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน รวมถึงการเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็ยังคงปฏิบัติตามหลัก New Normal เช่นกัน การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทและตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อตนเองและส่วนรวม เพื่อที่จะก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายไปด้วยกัน

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อนัดหมายการอบรมเชิงปฏิบัติการ รับทราบแผนงานประจำเดือนตุลาคม โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับผิดชอบในส่วนของแบบสอบถามโครงการการติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และมีหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในระบบ โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้

1. ตำบลเป้าหมาย
2. ลูกจ้างโครงการ
3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ
4. ชุมชนภายใน
5. ชุมชนภายนอก
6. อาจารย์ผู้ดูแล
7. เจ้าหน้าที่โครงการUSI
8. ผู้แทนตำบล
9. หน่วยงานภาครัฐ
10. หน่วยงาน อปท.
11. เอกชนในพื้นที่

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก” โดยในระหว่างการอบรม จะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้สร้าง Facebook Page ขึ้นมา โดยจุดประสงค์คือจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะนอกจากจะเข้าถึงง่ายแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing อีกด้วย เพราะเป็นการสนับสนุนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออกไลน์ จึงไม่ต้องกังวงเรื่องโรคระบาด Covid-19

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม SROI ลงในระบบ ในหัวข้อดังนี้

1. ลูกจ้างโครงการ

2. หน่วยงาน อปท.

3. ตำบลเป้าหมาย

4. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

     สรุปการทำงานประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อนัดหมายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้สร้าง Facebook Page ในการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ โดยตลอดการทำงาน ข้าพเจ้าได้รับความรู้เป็นอย่างดีและจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ต่อไป

คำสำคัญ : Covid-19 , New Normal , อบรมเชิงปฏิบัติการ , Facebook Page , Social Distancing

อื่นๆ

เมนู