ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ อัดเม็ด HSO1 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนาเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานในตำบลโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มอบหมายงานให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้  

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ครอบครัวลูกจ้าง
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI)
 8. ผู้แทนตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ
 10. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. เอกชนในพื้นที่

โดยกลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบในกลุ่มเป้าหมายที่ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 และ 11

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายเสวียน ใยสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองพลวง ได้มาให้ข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้กล่าวว่าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมงานได้มาสอบถามข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านและช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าในตำบลสู่ตลาดภายนอก

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนาเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออกร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานในตำบล โดยมีหัวข้อบรรยาย 3 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ 1.การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ โดย ดร.เมษยา บุญสีลา อธิบายถึงขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ คุณสมบัติของกลุ่มอาชีพที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และการสร้างแบรนด์สินค้า หัวข้อที่ 2 นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล โดย อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม อธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จ เช่น มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีสิ่งดึงดูดคนหมู่มาก และมีข้อเสนอราคาสินค้าที่น่าเชื่อถือ หัวข้อที่ 3 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พาราษฎร์ ได้ให้จัดตั้ง Facebook  Page เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนนอกพื้นที่ได้สะดวกต่อการซื้อขายเนื่องจากตลาดออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนและตำบลหนองยายพิมพ์ โดย กล่าวว่าเกษตรทฤษฎีใหม่มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. พออยู่ 2. พอกิน 3. พัฒนา เพื่อประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและมีชาวบ้านในพื้นที่ได้มาให้ความรู้ในการทำโคกหนองนาโมเดลเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนนี้ถือว่าไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีอีกทั้งทางทีมผู้ปฏิบัติงานก็ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจึงทำให้การลงพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นและในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมาทำให้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น การสร้างแบรนด์สินค้ายังไงให้น่าสนใจและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อความสะดวกในการจัดจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดให้กับชุมชน

คำสำคัญ :  กลุ่มสัมมาชีพ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, เกษตรทฤษฎีใหม่, โคกหนองนาโมเดล, New Normal

อื่นๆ

เมนู