ในเดือนตุลาคมนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น ได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet . ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย . อบรมในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนในด้านการผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อส่งออกสู่ตลาดภายนอก ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ . เข้าร่วมเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดย อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตำบลหนองกง โดยกลุ่มบัณฑิตนั้นได้รับมอบหมายให้เก็บ แบบสอบถามที่ 2 . ลูกจ้างโครงการ แบบสอบถามที่ 3 . ครอบครัวลูกจ้างโครงการ แบบสอบถามที่ 4 . ชุมชนภายใน แบบสอบถามที่ 5 . ชุมชนภายนอก แบบสอบถามที่ 8 . ผู้แทนตำบล แบบสอบถามที่ 9 . หน่วยงานภาครัฐ แบบสอบถามที่ 10 . หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแบบสอบถามที่ 11 . เอกชนในพื้นที่ ซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นไปแจกแจงงานกันเอง

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้นัดประชุมเพื่อแจกแจงงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะอาจารย์ ซึ่งตัวผู้ปฏิบัติงานเองนั้นรับรับมอบหมายให้ทำแบบสำรวจที่ 5 ชุมชนภายนอก 

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตัวผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งตัวผู้ปฏิบัติงานได้ลงไปในพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้สอบถามข้อมูลจาก นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง

มีอาชีพเป็นเกษตรกร และยังได้เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลหนองยายพิมพ์ ซึ่งตรงตามแบบสอบถามที่ 5 ชุมชนภายนอก ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ อีกด้วย

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนในด้านการผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อส่งออกสู่ตลาดภายนอก ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ แต่ตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ทำการมาสายในช่วงเช้า เวลา 11.00 น. อาจารย์วงจันทร์ พลูเพิ่ม ได้มาเป็นวิทยากร “นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล” ซึ่งเป็นการเล่าเพื่อให้สินค้าดูมีประวัติและความน่าเชื่อถือ เวลา 13.00 น. ผศ.สนิท พาราษฎร์ ได้มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย การใช้เทคโนโลยี เพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เฟสบุ๊คในการสร้างเพจเพื่อโฆษณาให้สินค้าได้เข้าถึงคนจำนวนมากได้โดยที่มีแค่โทรศัพท์มือถือ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเสวนาเกี่ยวกับโคกหนองนาซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการของรัชกาลที่ 9 โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง, นายสมชิด ไชยชาติ พัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอนางรอง, นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อดีตนายกองค์การบิหารส่วนตำบลหนองโสน, อาจารย์ดนัย สุริยะวงศ์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ, นางดนุลดา ธรรมนิยม สารวัตรกำนัน และรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย

 

การปฏิบัติงานในเดือนนี้นั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และยังได้ความรู้จากการเข้าอบรมจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้ยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมด อย่างเช่น โคกหนองนา โดยเราไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะ เราควรจะเริ่มจากพื้นที่ที่เรามี เพื่อบางอย่างจะทำให้เราใช้จ่ายโดยใช่เหตุ

คำสำคัญ : แบบสอบถาม . กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน . โคกหนองนา

 

 

อื่นๆ

เมนู