ข้าพเจ้านางสาวนิพาดา โล่ห์นารายณ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
         เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการแจกแจงรายละเอียดในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และได้มีการพูดคุยวางแผนการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นวันลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจาก นางสาวจตุพร ศรชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านโคกพลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล จากแบบสอบถามท่านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ส่งผลดีต่อปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในตำบลเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามแล้วข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับฟัง ท่านผู้ช่วยประทวน ดำเสนา บรรยายถึงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและการจัดจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดทำให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของตำบลมากขึ้น หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้สอบถามหลักการปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป
     
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก (การสร้างเพจจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน) ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในช่วงเวลา 08.00 -12.00 น. ได้รับการอบรมจาก ท่านวิทยากร ดร.เมษยา บุญสีลาบรรยายในหัวข้อ การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ และท่านวิทยากร อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม บรรยายในหัวข้อ นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายจากผลิตภัณฑ์ประจำตำบล หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ได้รับการอบรมเรื่องการสร้างเพจ จากท่านวิทยากร ผศ.สนิท พาราษฏร์ และได้ทำการจับหมายเลขเพื่อจับกลุ่มปฏิบัติการสร้างเพจจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยตั้งชื่อเพจว่า ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง ได้รับมอบหมายให้ออกแบบโลโก้เพจ และสร้างหน้าปกเพจ โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ช่วยประจำตำบลหนองกง ในการให้ข้อมูลที่ใช้สำหรับสร้างเพจ และข้อมูลในการติดต่อซื้อขาย 

 

         และในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 เข้าร่วมโครงการ”เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal” ร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 3 ตำบลได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองโสน ตำบลหนองยายพิมพ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสแนะแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี นำมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ซึ่งกิจกรรมเสวนาดังกล่าวมีทั้งสาระความรู้ หลักการนำไปปฏิบัติใช้ และความสนุนสนานเพลิดเพลิน

    

         สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเพิ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นเดือนแรก แต่ในการปฏิบัติงานก็ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการลงพื้นที่และการเข้าร่วมอบรมแต่อย่างใด เนื่องจากว่า ท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและตรงประเด็น และผู้ติดต่อประสานงานประจำตำบลได้ให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานและแหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงผู้ร่วมปฏิงานทุกท่านที่คอยแนะนำและช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ทำให้การทำงานในเดือนนี้ ของข้าพเจ้าเป็นไปอย่างราบรื่น

คำสำคัญ : บ้านโคกพลวง, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดผลิตภัณฑ์, การสร้างเพจ, ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, ยุค New Normal

 

อื่นๆ

เมนู