สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คือรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ทำให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือเรียกย่อว่า “New Normal” การจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้สอยอุปโภค บริโภค ล้วนจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ทำให้ผู้ผลิตสินค้ารวมถึงผู้จำหน่ายสินค้าจึงต้องปรับเปลี่ยนการขายมาเป็นแบบออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

           ข้าพเจ้านางสาว สุภาพร โสกูล ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO1ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ได้รับมอบหมายงานประเดือนตุลาคม 2564 คือ

 1. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม 2564
 2. วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในหัวข้อตำบลเป้าหมาย และลูกจ้างโครงการ
 3. วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง Face book page จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกง หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 4. วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เข้ารับฟัง “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ทางเลือกและทางรอดในยุค New Norma

          วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ในเวลา 16.00 น.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม 2564 คือการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T มีหัวข้อทั้งหมดดังนี้ 1.ตำบลเป้าหมาย, 2. ลูกจ้างโครงการ, 3. ครอบครัวลูกจ้าง, 4.ชุมชนภายใน, 5. ชุมชนภายนอก, 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ, 7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI), 8. ผู้แทนตำบล, 9. หน่วยงานภาครัฐ, 10. อปท  ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) , 11. เอกชนในพื้นที่ ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายในลำดับที่ 1 ตำบลเป้าหมาย (ประธานวิสาหกิจชุมชน / ผู้นำชุมชน / เกษตรกร) ลำดับที่ 2. ลูกจ้างโครงการ (นักศึกษา / บัณฑิต / ประชาชน)

           ลงพื้นที่ชุมชนในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เก็บแบบสอบถามในหัวข้อ เกษตรกรโดยได้สัมภาษณ์นายหัน ปักษา อาศัยอยู่บ้านเลขที่  82 หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านได้ตอบว่าโดยรวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการนี้ดีมาก และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพิ่มความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพของชุมชนให้เข้มแข็งขายสินค้าได้เยอะ ๆ  ชาวบ้านจะได้มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวในยุคโควิด-19 ที่ทำมาหากินอะไรก็ยากลำบากผู้ให้สัมภาษณ์ตอบ

           วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 หัวข้อการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพและการทำตลาดส่งออก ทำเพจจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวข้อที่ 1 การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ โดยมี ดร.เมษยา บุญสีลา เป็นวิทยากรโดยมีใจความสำคัญคือการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้หลัก 5 ก คือ กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ กติกา กิจกรรม กองทุน  และปัจจัยที่เกี่ยวกับ การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตร มี 4 ปัจจัยหลัก คือ การสร้างแบรนด์สินค้า การสร้างผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  หัวข้อที่ 2 นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล โดยมีอาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม เป็นวิทยากร มีใจความสำคัญคือการค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนและผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถเล่าให้ฟัง ให้เข้าใจ และประทับใจหัวข้อที่ 3 การสร้าง facebook page โดยมี ผศ. สนิท พาราษฏร์ เป็นวิทยากรมีใจความสำคัญคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ การเลือกใช้ App ให้เหมาะสม การลงมือทำ

          วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมรับฟัง “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้นำชุมชน, เกษตรกรต้นแบบพร้อมเจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมหรือพระอาจารย์ ดร.ทองใส คเวสโก ผู้นำฝ่ายสงฆ์, รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีอาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในงานนี้

         ในตำบลหนองโสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ดังนี้

 1. นางจิตรานุช โพธิ์หิรัญ ที่ตั้งบ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 1 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 1: 3 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, และผักสวนครัว หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลาตะเพียน บริเวณคลองไส้ไก่ปลูกบัวแดง นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นายอุทัย งามแพง ที่ตั้งบ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น  2: 1 โคกกิจกรรมคือปลูกกล้วย, ผักสวนครัว, เพกา, มะม่วง, และขนุนมะพร้าว หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลาบ้า , ปลานิล, ปลาตะเพียน, และปลาหมอ นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นายมีชัย หรบรรพ์ ที่ตั้งบ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 3: 2 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, และผักสวนครัว หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลาหมอเทศ, ปลานิล, ปลาไน,  และปลาตะเพียน นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นางปรีดา จรกระโทก ที่ตั้งบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 1: 3 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, และผักสวนครัว หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลาไน, ปลาตะเพียน, ปลาทับทิม, หอยเชอรี่, และแหนแดง นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นายบุญทัน ห้าวหาญ ที่ตั้งบ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 1 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 1: 3 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, และไม้ผล หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลานิล, ปลาตะเพียน, และปลาบ้า นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นายวงศกร สุดาจันทร์ ที่ตั้งบ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 2 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 1: 2 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลาดุก, และปลาตะเพียน นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นางเปรมวิกา คนงาม ที่ตั้งบ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 1 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 1: 3 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, และผักสวนครัว หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลานิล, ปลาตะเพียน, และบริเวณคลองไส้ไก่เลี้ยงปลานิล นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นายจุล ชื่นชู ที่ตั้งบ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 1: 1 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, ผักสวนครัว, ปลูกข้าวโพด, เลี้ยงไก่, เลี้ยงเป็ด, และเลี้ยงหมู หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลานิล, ปลาไน, และปลาหมอเทศ นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นายบุญลือ นวลปักษี ที่ตั้งบ้านบุคราม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 3: 2 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, และผักสวนครัว หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลานิล, ปลาไน, ปลาดุก, ปลาช่อน, และเลี้ยงแหนแดง นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์ข้าวเหนียว

 1. นายสว่าง อุดมดัน ที่ตั้งบ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น   2 : 3 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, ผักสวนครัว, และเลี้ยงไก่ หนองกิจกรรมคือเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง, เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม, และเลี้ยงปลา นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ

 1. นางสาวดนุลดา ธรรมนิยม ที่ตั้งบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น   2: 1 โคกกิจกรรมคือปลูกไม้ป่า, ไม้ผล, และปลูกต้นกล้วย หนองกิจกรรมคือเลี้ยงปลานิล, ปลาตะเพียน, และปลาดุก นากิจกรรมคือปลูกข้าวพันธุ์มะลิดำ ระยะเวลาเริ่มทำโคกหนองนา 6 เดือน เริ่มเดือนเมษายน 2564 รายได้จากผลผลิตต่อเดือน 1,000 บาท ต่อเดือน ความรู้สึกจากการทำโคกหนองนาโมเดล “รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้ทำ เพราะชื่นชอบการทำแบบนี้อยู่แล้วพอมีโครงการเข้ามาก็สนใจ สิ่งที่ทำนั้นทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ เราต้องมีใจที่จะทำ ถ้าไม่มีพอ ไม่ได้” นางสาวดนุลดา ธรรมนิยม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์

           ในการเข้ารับฟังการเสวนาทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ ที่ได้ปฏิบัติจริง เจอปัญหาจริงแต่ละท่านแตกต่างกันไป ได้ความรู้มาก ๆ และมีประโยคที่ประทับใจคือ ” ถ้าเราสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็จะนำไปสู่การพึ่งพากันและกัน ได้โดยสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่น” เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมหรือพระอาจารย์ ดร.ทองใส คเวสโก กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

 ภาพทางไกลผ่านระบบ Google Meet

 

ภาพลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม

         

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ภาพเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

 

           สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ วิธีการเล่าเรื่องและสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้าง facebook page ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และอาชีพของตัวเอง เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และข้าพเจ้ามองเห็นโอกาสของหมู่บ้านของข้าพเจ้าที่จะสามารถสร้างกลุ่มสัมมาชีพ การสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนทำให้เกิดรายได้ในชุมชนของข้าพเจ้า ในยุคโควิด-19 ผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าจะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและส่วนกลางต่อไป

              คำสำคัญ : โควิด-19, ฐานวิถีชีวิตใหม่, New Normal, Google Meet, Face book page, ปุ๋ยชีวภาพ, เกษตรทฤษฎีใหม่, โคกหนองนาโมเดล, วิสาหกิจชุมชน, อบรมเชิงปฏิบัติการ, เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง, พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม

 

อื่นๆ

เมนู