ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T SROI (Social Return on investment) ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ประจำเดือนตุลาคม 2564 เข้าร่วมอบรมการสร้างเพจเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน และลงพื้นที่ทำกิจกรรมใน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  เวลา 16.00 น. ประชุมงานออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T SROI (Social Return on investment) ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ประจำเดือนตุลาคม 2564 ในส่วนของการแบ่งงานนั้น กลุ่มประชาชนตำบลหนองกง  ได้เก็บแบบสอบถามส่วนที่ 1 ตำบลเป้าหมายและส่วนที่ 2 ลูกจ้างโครงการ ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม หมู่ 1 บ้านหนองกง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนตำบลหนองกง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T SROI (Social Return on investment) ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ประจำเดือนตุลาคม 2564  ได้รับมอบหมายให้เก็บแบบสอบถามส่วนที่ 1 ตำบลเป้าหมายและส่วนที่ 2 ลูกจ้างโครงการ ได้สอบถามกับประธานวิสาหกิจชุมชนประจำตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ นายลำใย สุนทรกูล (ประธานวิสาหกิจชุมชน) หมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง ได้ความว่าได้จัดกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดก่อตั้งเมื่อปี 2552 มีสมาชิกทั้งหมด 400 คน ในพื้นที่ตำบลหนองกง ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆในกลุ่มวิสาหกิจชุน ตำบลหนองกง เช่น ทำโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดไม่ต่อเนื่อง ไม่มีที่การจัดหน่ายเป็นหลักแหล่ง คนรู้จักไม่ทั่วถึง และรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่เด่นไม่สะดุดตา เป็นต้น

รูปลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 – 16.00 น.ได้เข้าร่วมอบรมปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก (ทำเพจจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน) ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ตึก25 ชั้น2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คนที่ 1 ดร.เมษยา บุญสีลา บรรยายเรื่องการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มผลิตปุ๋ยอัดเม็ด ตำบลหนอง คนที่ 2  อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม บรรยายเรื่อง นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล และช่วงบ่ายคนที่ 3 ผศ.สนิท พาราษฎร์ บรรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีการแบ่งกลุ่มเป็นจำนวน 3 กลุ่ม โดยการจับฉลากข้าพเจ้าได้หมายเลขที่ 2 หรือกลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างทำเพจจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  โดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ตั้งชื่อเพจว่า ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดตำบลหนองกง เพื่อจัดจำหน่ายทางออนไลน์ให้แก่ชุมชนต่อไป

รูปภาพอบรมปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมฟัง “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal”  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการเสวนา โดย อาจารย์ชมพู อัสริยาวัฒน์ รองคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พระครูวิสุทธิพพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสมคิด ไชยชาติ พัฒนากรชุมชนชำนาญการอำเภอนางรอง อาจารย์ดนัย สุริยะวงศ์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบ(นพต.) นายเกรียงศักดิ์ แผ้งผลสง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นางดมุลดา ธรรมนิยม สารวัตรกำนัน ตำบลหนองโสน ท่านวิทยากรได้กล่าวว่า “โคกหนองนา โมเดล” เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่า โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง ด้านน้ำ อาหาร และพลังงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำผลผลิตที่ได้มาต่อยอด แปรรูป เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนและคุณภาพชีวิต ต่อไป

รูปกิจกรรมฟังเสวนา

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าใน เดือนตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมอบรมปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก (ทำเพจจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน) ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำกิจกรรมต่างๆของอาจารย์ประจำหลักสูตร (HS01) และได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่ทำแบบ โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T SROI (Social Return on investment) ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ที่บ้านหนองกง หมู่ 1 และเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมฟัง “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal”  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

คำสำคัญ : วัดตาไก้พลวง,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง,โคกหนองนา โมเดล,อำเภอนางรอง 

 

อื่นๆ

เมนู