1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม SROI

HS01 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม SROI

นายธวัชชัย  จันราตรี

ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง กลุ่มนักศึกษา

 

          อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า คนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองทำสิ่งใหม่ ๆ การปฏิบัติงานในแต่ละเดือนของข้าพเจ้านั้น ย่อมมีงานที่แปลกใหม่เข้ามาเสมอ การปฏิบัติงานย่อมมีการผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา แต่นั่นถือที่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการประชุมออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามSROI ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทเนื้อหาต่อไป 

          วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ อาจารย์ธนกร เพชรสินจร  อาจารย์ธิติ  ศรีใหญ่   ในการประชุมนั้นได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม หัวข้อเรื่องการปฏิบัติงาน คือ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามSROI เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานจะได้รับการจัดสรรแบ่งงานตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้หมอบหมาย ตามความเหมาะสมของแต่ละหัวข้อจากแบบสอบถามSROI 

ตัวอย่างรูปภาพการประชุมออนไลน์

                                                                                                                                                                                                  

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลแบบสอบถามSROI หัวข้อเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล 

ตัวอย่างรูปภาพการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก ในการอบรมนั้นจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาคือ ภาคเช้าและภาคบ่าย การอบรมภาคเช้าจะมุ่งเน้นในเรื่องการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของตนเอง เพราะจะทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือและจะทำให้ผู้บริโภคติดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งในส่วนของภาคเช้านั้นนอกจากจะมีการอบรมในเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าแล้ว ยังมีการอบรมในเรื่องของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสินค้า เกี่ยวกับแบรนด์ของตนเองยังไงให้น่าประทับใจ เพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับสินค้าหรือแบรนด์ของตนเองให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และในส่วนของภาคบ่ายนั้นจะเป็นการนำแบรนด์สินค้าของตนเองนำไปทำการตลาดโปรโมทสินค้า โดยการสร้างแฟนเพจFacebookเพื่อเป็นการนำสินค้าออกจำหน่ายทางออนไลน์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างรูปภาพการเข้าร่วมอบรม

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้กรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม SROI ตามแต่ละหัวข้อที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งเพื่อกรอกข้อมูลลงในระบบ ซึ่งหัวข้อเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลลงในระบบมีดังนี้ 1. ตำบลเป้าหมาย 2. ลูกจ้างโครงการ 3. ชุมชนภายใน 4. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

        การปฏิบัติงานในเดือนนี้นั้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้า การเล่าเรื่องให้น่าประทับใจ หรือการสร้างแฟนเพจFacebookเพื่อทำการตลาด ซึ่งจากที่กล่าวมาถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับข้าพเจ้าทั้งสิ้น ทำให้การปฏิบัติงานของข้าพเจ้านั้นมีการปรับตัวและเรียนรู้อยู่พอสมควร แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกและน่าประทับใจในเวลาเดียว อีกทั้งยังสามารถนำเรื่องเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย

คำสำคัญ : อบรมเชิงปฏิบัติการ, บูรณาการ, แบรนด์, Facebook

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู