ข้าพเจ้านางสาววรรณพร พรมอินทร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดิฉันจะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

ในเดือนตุลาคมมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI , อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ และการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีการประชุมออนไลน์ เวลา 16:00 น. เนื้อหาในการประชุมจะเป็นการเก็บข้อมูล U2T-SROI มีการแบ่งงานให้แก่กลุ่มบัณฑิต กลุ่มประชาชน และกลุ่มนักศึกษา หัวข้อในการเก็บแบบสอบถามมีทั้งหมด 11 ข้อ กลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลจำนวน  7  หัวข้อ (3, 4, 5, 8, 9, 10 และ11)

ข้อ 3 ครอบครัวลูกจ้างโครงการ

ข้อ 4 ชุมชนภายใน

ข้อ 5 ชุมชนภายนอก

ข้อ 8 ผู้แทนตำบล

ข้อ 9 หน่วยงานภาครัฐ

ข้อ 10 หน่วยงานอปท.

ข้อ 11 เอกชนในพื้นที่

กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูลในหัวข้อที่ 4 ชุมชนภายใน(ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน) โดยในกลุ่มบัณฑิตมีการแบ่งกลุ่มออกตามจำนวนการเก็บข้อมูลของแต่ละข้อในหัวข้อที่ 4 ต้องเก็บเก็บข้อมูลจำนวน 2 ชุด ดิฉันเลือกเก็บร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน เก็บข้อมูลมีการถามถึงการดำเนินการกิจกรรมของโครงการ U2T ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพในชุมชนและส่งผลกระทบหรือไม่โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ระดับ 1.ระดับความสำคัญ 2.ระดับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน ดร.เมษยา บุญสีลา , อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม และผศ.สนิท พาราษฎร์  วิทยากรท่านที่ 1 ดร.เมษยา บุญสีลา หัวข้อในการอบรมคือการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ มีการพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดตั้ง คุณสมบัติของกลุ่มอาชีพที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ ปัจจัยการตั้งกลุ่ม และการสร้างแบรนด์ วิทยากรท่านที่ 2 อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม หัวข้อในการอบรมคือนักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชุมชน ลักษณะของสินค้าที่จะประสบความสำเร็จ และศิลปะการเล่าเรื่อง วิทยากรท่านที่ 3 ผศ.สนิท พาราษฎร์ หัวข้อในการอบรมคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน วิทยากรให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อสร้างเพจเกี่ยวกับการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของชุมชนตำบลหนองกงได้หลากหลายมากขึ้น

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเสวนาพูดถึงการทำทฤษฎีใหม่กับการประยุกต์ใช้กับโคกหนองนาโมเดล ชาวบ้านที่ได้ทำโคกหนองนาโมเดลบอกเล่าถึงการทำโคกหนองนาโมเดลของแต่ละท่านให้ฟัง บางท่านก็สามารถสร้างรายได้จากการทำโคกหนองนาโมเดลให้กับทางครอบครัวได้อีกด้วย

การทำงานในเดือนตุลาคมนี้มีการสร้างเพจเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดให้กับชุมชนตำบลหนองกงเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนขึ้นมา 3 เพจ คือ 1.ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง 2.จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์หนองกงสูตรเข้มข้นแท้ 100% และ3.ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลหนองกง

คำสำคัญ : เก็บข้อมูล U2T-SROI, จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ, เทคโนโลยี, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, โคกหนองนาโมเดล

อื่นๆ

เมนู