ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ สาระปัญญา   ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. กลุ่มบัณฑิตและทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วม ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เรื่องแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) “U2T-SROI” โดยมี อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดงานประจำเดือนตุลาคม และได้มอบหมายงานในส่วนต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์

โดยกลุ่มบัณฑิตตำบลหนองกงได้รับผิดชอบในหัวข้อแบบสำรวจ 8 หัวข้อ ดังนี้

 1. ลูกจ้างโครงการ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน
 2. ครอบครัวลูกจ้าง ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 3. ชุมชนภายใน ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน แหล่งการเกษตร ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ) เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ ในตำบล
 4. ชุมชนภายนอก ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน แหล่งการเกษตร ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ) เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตร ที่อยู่นอกตำบล
 5. ผู้แทนตำบล ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล (ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล)
 6. หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน รพ.สต.
 7. อปท. ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน อปท. ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบล นายก อบต.
 8. เอกชนในพื้นที่ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก. บริษัท ภายในตำบล

และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ได้นัดกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ตกลงแบ่งหัวข้อในการรับผิดชอบเก็บข้อมูลกัน จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)  โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหัวข้อ ครอบครัวลูกจ้าง และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นในตำบลหนองกงของกลุ่มบัณฑิตนั้น เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง และกลุ่มบัณฑิตสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรอบรมให้ความรู้ ดังนี้

 1. ดร.ไกร (ดร.เมษยา บุญสีลา) อบรมหัวข้อ การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ
 2. อาจารย์ วงจันทร์ พูลเพิ่ม อบรมหัวข้อ นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
 3. ผศ. สนิท พาราษฎร์ อบรมหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลังจากนั้นทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ก็ได้จับฉลากเพื่อแบ่งกลุ่มการจัดตั้งทำ Facebook page เพื่อทำการโปรโมทและจำหน่ายสินค้าในชุมชน

และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมโครงการ “เสวนาเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal”  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เพื่อออกแบบการเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับชุมชน
 3. ปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. เพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ : ประชุมออนไลน์ , U2T-SROI , ครอบครัวลูกจ้าง , อบรมเชิงปฏิบัติการ , เสวนาเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal

 

 

อื่นๆ

เมนู