ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เข้าร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ” จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” และลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ได้เข้าร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “จุตรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ ZOOM นำโดย รองศาสตร์จารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายคำเดื่อง ภาษี ประธานปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานรายเก่าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร มอบหมายให้ทีมผู้ปฏิบัติเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม และจัดทำ PowerPoint ผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองกง ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้กลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบในหัวข้อดังกล่าว

วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบัณฑิตได้นัดประชุมเพื่อมอบหมายงานตามหัวข้อที่ได้รับผิดชอบและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นเพิ่มเติม ณ หมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา จากนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็น PowerPoint โดยในตำบลหนองกงนั้นมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักๆ ดังนี้

  1. ด้านหัตถกรรม ได้แก่ ทอผ้าไหม จักรสาน
  2. ด้านประเพณีและความเชื่อ ได้แก่ ทอดกฐิน หมอเป่า พิธีบูน ( พิธีบูน หมายถึง การเสี่ยงทายโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านที่คิดว่าเป็นการกระทำของผีหรือเรียกอีกอย่างว่า  หมอบูน )
  3. ด้านการแพทย์แผนโบราณ ได้แก่ หมอนวดแผนไทย

ชาวบ้านในตำบลหนองกงส่วนใหญ่จะถนัดงานด้านหัตถกรรม คือ การทอผ้าไหม เนื่องจากเป็นอาชีพหลักๆของคนในชุมชน และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษที่ได้ผลิตของพื้นเมืองไว้ใช้กันเองในครอบครัวและสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้ในการดำรงชีวิต

 

 

 

 

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปวิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างละเอียด ทั้งนี้ยังได้ทราบถึงภูมิปํญญาท้องถิ่นในด้านความเชื่อเพิ่มเติมคือ พิธีบูน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนในตำบล

คำสำคัญ : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน, PowerPoint, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ทอผ้าไหม, พิธีบูน  

 

อื่นๆ

เมนู