ตลอดเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน นั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติม อาทิเช่น จตุรภาคีสี่ประสานเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom , ประชุมออนไลน์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมอีกด้วย

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ได้เข้าร่วมอบรม งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง Quadrupie Helix : จุตรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ. มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการ , นายดำเดื่อง ภาษี ประธานปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ , รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ , นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ , รองศาสตรจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ เป็นผู้ดำเนินงานการเสวนา

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยทางคณะอาจารย์ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมและยังได้มอบหมายงานเฉพาะกลุ่มบัณฑิตให้ลงพื้นที่ดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ตำบลหนองกง โดยนำเสนอเป็นแบบฟอร์ม Power Point

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มบัณฑิตได้จัดประชุม ณ หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา ตำบลหนองกง เพื่อปรึกษาและมอบหมายงานให้รับผิดชอบ และยังได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าไหม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอเป็น Power Point อีกด้วย

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD  ด้านเกษตรกรในท้องถิ่น เพิ่มเติม แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างแม้จะได้ข้อมูลมาอย่างครับถ้วนก็ตาม

สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งเดือนนั้นตัวผู้ปฏิบัติงานเองนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และงานที่มอบหมายจากกลุ่มบัณฑิต เช่น งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง Quadrupie Helix : จุตรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , ประชุมออนไลน์ , ลงพื่นที่เก็บข้อมูล CBD นั้นผ่านไปได้ด้วยดี แต่ในระหว่างที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ CBD นั้น ได้ทำการ Log In เข้าสู่ระบบไม่ได้และยังได้มีปัญหาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต จึงทำให้ส่งงานล่าช้าขึ้นไปอีก ที่งนี้ตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นได้ปล่อยปะละเลย จนเลยกำหนดส่งข้อมูลในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แต่ก็ยังได้นำข้อมูลเข้าสูระบบในวันต่อๆ มา ทั้งนี้หวังให้คณะอาจารย์พิจารณา และตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นน้อมรับคำติชมเพื่อนำมาปรับปรุง

คำสำคัญ : เสวนาออนไลน์ , ประชุมออนไลน์ , ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD

อื่นๆ

เมนู