1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HSO1 จัตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

HSO1 จัตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

           ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกทำลาย จากการพัฒนาของแต่ละประเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดปัญหาโลกร้อน เกิดก๊าซเรือนกระจก แต่ละประเทศจึงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์อยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ ทั่วโลกจึงนำระบบ โมเดล BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy มาใช้ในการพัฒนาประเทศของตน เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งโมเดล BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันได้แก่

           B ย่อมาจาก Bio Economy หมายถึง เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิมนั่นก็คือ ทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีธาตุอาหารสูงเป็นต้น

          C ย่อมาจาก Circular Economy หมายถึง เศรษฐกิจหมุนเวียน การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ที่สำคัญคือการมุ่งไปที่  ZERO WASTE หรือ การลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนของเสียจากการผลิต

          G ย่อมาจาก Green Economy  หมายถึง เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อการฟอกกระดาษ การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น

           ข้าพเจ้านายนัฏฐวัฒน์ มุกดา ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ภารกิจที่ได้รับผิดชอบในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมาย

           1. วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ให้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ หัวข้อเรื่อง จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

           2. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ รับฟังการชี้แจงรายละเอียดภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมรับมอบหมายงานให้กลุ่มประชาชนลงพื้นที่สำรวจข้อมูล CBD การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน

        วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ หัวข้อเรื่อง จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ ZOOM โดยศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC ประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้คือรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้ นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นายณัชอิสร์ ศรีพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์, นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ, รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           ในการรับฟังในครั้งนี้ได้ความรู้มากมายอาทิ พ่อคำเดื่อง หรือนายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวเตือนสติมนุษย์ทั่วโลกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เพราะมนุษย์มีแต่ทำลาย เอาทรัพยากรออกจากผืนป่าแต่ไม่เคยเติมกลับสู่ธรรมชาติ ท่านยังกล่าวต่ออีกว่าสถานการณ์โควิดทำให้พวกเรารับรู้ว่าสังคม เศรษฐกิจ และระบบสุขภาพเปลี่ยนไป โลกเราเปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก ยกตัวอย่างเช่น การชมภาพยนตร์ฉายจบแล้วเรื่องนี้ จะฉายต่อก็จะเป็นอีกเรื่องเพราะภาพยนตร์มันจบแล้ว อย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมต้องปรับเปลี่ยน ต้องเริ่มต้นใหม่ ท่านกล่าวอีกว่าโดยเริ่มจากการไม่อด ไม่อยาก ไม่รวยไม่เป็นไรแต่ต้องมีปัจจัย 4 ให้ครบ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ ปรับวิธีคิด ทำให้คุณภาพชีวิตให้ดี สิ่งที่ควรทำคือทำในสิ่งที่รู้, ทำในสิ่งที่รัก, ทำแล้วต้องจบและสำเร็จ นี้ละคือความยั่งยืนและมั่นคง พ่อคำเดื่อง กล่าวทิ้งท้าย

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ รับฟังการชี้แจงรายละเอียดภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมรับมอบหมายงานให้กลุ่มประชาชนลงพื้นที่สำรวจข้อมูล CBD ลงระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และจัดทำเป็นรายงานหัวข้อเรื่องอาหารประจำท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวพอดี ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ชาวบ้านเล่าว่าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ประกอบไปด้วย

  1. จำหน่ายให้โรงสีข้าวเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าบริหารจัดการในปีเพาะปลูกนั้น ประกอบไปด้วยค่ารถไถ, ค่าพันธุ์ข้าวปลูก, ค่าปุ๋ย, ค่ารถเกี่ยวข้าว, ค่ารถขนข้าว, ค่าจ้างคนงานช่วยเก็บข้าวเปลือกบรรจุกระสอบและยกไปเก็บรักษาไว้ที่ยุ้งฉาง และที่สำคัญต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายชำระหนี้ที่กู้ยืมมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกด้วย
  2. เก็บไว้รับประทานในครอบครัวและแบ่งปันญาติพี่น้อง
  3. เก็บไว้เป็นพันธุ์ข้าวไว้เพาะปลูกในปีต่อไป

ชาวบ้านส่วนใหญ่เล่าว่าปีนี้ผลผลิตข้าวได้น้อย เพราะประสบปัญหาภัยธรรมชาติภัยแล้ง, ภัยน้ำท่วม และยังมาเจอค่าบริหารจัดการในการทำนาที่มีราคาสูงมาก ค่าปุ๋ย, ค่ารถไถ, ค่ารถเกี่ยวข้าว มีราคาสูงกว่าทุกปีมาก แต่ราคาข้าวปีนี้ราคาถูกมากเฉลี่ยได้กิโลกรัมละ 5-8 บาทเท่านั้น ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลราคาสินค้าการเกษตรของชาวบ้านด้วย ชาวบ้านกล่าว

การเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ร่วมประชุมออนไลน์รับมอบหมายงาน

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

              สิ่งที่ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าทราบว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ คือการปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า และการใช้ BCG โมเดล เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาชุมชนของตนเองมุ่งเน้น ต้องผนึกกำลังการทำงานในรูปแบบของ จตุรภาคี 4 ประสาน (Quadrun Helix ) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ, เอกชน, ชุมชน, และมหาวิทยาลัย เพื่อปรับใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตนเอง มาประยุกต์ใช้พร้อมคิดวิเคราะห์ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างมีคุณค่า สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและ ยั่งยืนของท้องถิ่น

คำสำคัญ : กระบวนทัศน์ใหม่, BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy, Bio Economy, เศรษฐกิจชีวภาพ, Bio Economy, เศรษฐกิจชีวภาพ, Circular Economy , เศรษฐกิจหมุนเวียน, ZERO WASTE หรือการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์, ข้อมูล CBD, จตุรภาคี 4 ประสาน, Quadrun Helix  

 

อื่นๆ

เมนู