1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HSO1: ตำบลหนองกง เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

HSO1: ตำบลหนองกง เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

          ข้าพเจ้านางสาวนิพาดา โล่ห์นารายณ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน
สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางออนไลน์ (
Zoom meeting) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา  โดยมีท่านอาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และ มีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้
                    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                    2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    3. นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
                    4. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
                    5. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
          การจัดเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเพื่อประสานงานร่วมกับชุมชนในการลงพื้นที่และพัฒนาชุมชน
          โดยกิจกรรมการรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาชุมชน เช่นการเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ส่งเสริมและปรับปรุงภาวะต่างๆ  ให้ดีขึ้น และหลักการประสานงานร่วมกับชุมชนในการลงพื้นที่ ทำให้ได้ทราบหลักการปฏิบัติงานต่างๆที่สามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไปได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ที่ทางโครงการเป็นผู้มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ทุกคน

        

          วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง โดยมีท่านผู้ช่วยประทวน ดำเสนา และทีมงานเป็นวิทยากรในการอบรมถ่ายทอดความรู้ โดยได้พูดถึงที่มาของการจัดตั้งกลุ่มการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบล ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ส่วนผสมในการผลิตปุ๋ย ขั้นตอนการผลิต และการจัดจำหน่ายปุ๋ยของตำบลหนองกง โดยขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองกง จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการบดปุ๋ย
          นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักของเศษซากพืชและมูลสัตว์ไปใส่ใน เครื่องบดปุ๋ย ซึ่งเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานอย่างดี
       

          ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการผสมปุ๋ย
          นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการบดแล้วมาใส่ในเครื่องผสมปุ๋ยพร้อมกับส่วนผสมต่างๆ ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยตัวเครื่องผสมปุ๋ยจะทำหน้าที่หมุนส่วนประกอบต่างๆ โดยอาศัยน้ำหมัก เพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันและจับตัวกันเป็นปุ๋ยชีวภาพ

 

          ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการอัดเม็ดปุ๋ย การตากและการบรรจุปุ๋ย
          นำปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการผสมแล้วเทลงบนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย โดยตัวเครื่องจะทำการอัดปุ๋ยชีวภาพ หลังจากนั้นนำปุ๋ยชีวภาพที่ถูกอัดเม็ดมาตากแดดเป็นเวลา 1-2 วัน และบรรจุเข้ากระสอบปุ๋ย

      
 

          สรุปผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจหลักการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองกงมากขึ้น ทำให้สามารถนำไปส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดได้ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปเพิ่มความน่าสนใจในเว็บเพจจัดจำหน่ายปุ๋ย และตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาชุมชน และหลักการประสานงานร่วมกับชุมชนในการลงพื้นที่   และร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ทำให้ได้ทราบหลักการปฏิบัติงานต่างๆที่สามารถนำไปพัฒนาชุมชน และพัฒนาตนเองต่อไปได้ในอนาคต

คำสำคัญ :  Zoom meeting, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, บ้านหนองกง, เครื่องบดปุ๋ย, เครื่องผสมปุ๋ย, เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย

อื่นๆ

เมนู