ข้าพเจ้านางสาวเสาวรีย์ เหวารัมย์ ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 รับฟังการเสวนาออนไลน์ การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เก็บข้อมูล และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

          ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้ารับฟังการเสวนาออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล ในเขตตำบลหนอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้ารับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีเปิดงานเสวนาออนไลน์เวลาประมาณ 09.00 น. โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลาประมาณ 09.40 – 12.00 น. เริ่มการเสวนาผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 1. นายคำเดื่อง ภาษี ประธานปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ 4. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6. อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เวลาประมาณ 12.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณวิทยากรและกล่าวปิดโครงการ สรุปพอสังเขป ทุกคนพูดถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การอยู่ดี กินดี การต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด

       

   

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานภายในเดือนพฤศจิกายน โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงการการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ให้ผู้ปฏิบัติงานทำ Power Point ส่ง ในหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา อาหาร 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม ในข้อหัว

  1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  2. แหล่งท่องเที่ยว
  3. ที่พัก / โรงแรม
  4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  6. เกษตรกรในท้องถิ่น
  7. พืชในท้องถิ่น
  8. สัตว์ในท้องถิ่น
  9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

                               

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มบัณฑิตได้นัดเจอกัน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 เพื่อประชุมการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม และแบ่งหน้าที่การทำงาน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะผู้ปฏิบัติงานรายเก่า 18 คน กลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบทำ Power Point ในหัวข้อ ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาในตำบลหนองกงมี ดังนี้ 1. การทอผ้าไหม 2. จักสาน 3. หมอเป่า 4. หมอนวดแผนโบราณ กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Power Point และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม

       

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้ารับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานภายในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งจะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนทำให้การปฏิบัติงานมีความเร็วและง่ายต่อการทำงาน ทำให้งานสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี

คำสำคัญ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน การอยู่ดี กินดี ภูมิปัญญา

อื่นๆ

เมนู