1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ตำบลหนองกง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ประจำเดือนพฤศจิกายน

HS01 ตำบลหนองกง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านายสุริยะ โตอร่ามรัตน์ กพร. ต.หนองกง ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (HLM)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น.เป็นต้น
นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร)
ได้ลงพื้นที่ดำเนินงาน แปลงครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา
นายทองใบ มาตรนอก ที่ตั้งแปลง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
-กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ
– จัดทำฐานเสาธงชาติ
– จัดทำป้ายครัวเรือนต้นแบบ และป้ายฐานเรียนรู้
– ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาครัวเรือนต้นแบบ
– ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช.
แปลงครัวเรือนต้นแบบนางรำพึง เมืองพนัส บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งได้ดำเนินบริหารจัดการปรับขุดพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 1:3
(ดี) ปลูกไม้ 5 ระดับ
(ดี) เลี้ยงปลา
(ดี) ปลูกข้าวหอมมะลิ
(ดี) ทำแปลงผักสวนครัว
คำสำคัญ :ทฤษฎีใหม่,โคก หนอง นา โมเดล,พัฒนาการ,หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
เคารพธงชาติธรรมชาติ,พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง,นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
การพัฒนาคุณภาพ,เลี้ยงปลา,ข้าวหอมมะลิ,ผักสวนครัว

อื่นๆ

เมนู