ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เรื่องอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น และเกษตรกรท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และทำกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ได้เข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อเรื่อง “จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” นำโดย ท่าน รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานเปิดเสวนา และวิทยากรผู้ร่วมเสวนา นำโดย นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายณัชอิสร์ ศรีพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ รองศาสตร์จารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการฟังเสวนาได้ความว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใช้หลักการสำคัญในความพยายามความยั่งยืนของประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสมดุลในการใช้ทุนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นต้น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.30 น. เข้าร่วมประชุมงานออนไลน์ผ่าน Google meet เรื่องการเก็บข้อมูล CBD  ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในส่วนของการแบ่งงานนั้น กลุ่มประชาชนตำบลหนองกง ได้หัวข้อ เรื่องอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น ในพื้นที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำเป็นรูปแบบ Power point ในการนำเสนอวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และลงเก็บพื้นที่เก็บข้อมูล เกษตรกรท้องถิ่น ในพื้นที่ บ้านหนองตาไก้ ม.3 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.4 และบ้านตาตึ๊ด ม.5

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มประชาชนประชุมงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เรื่องอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น ในพื้นที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ประชุมงาน ณ บ้านหนองตาไก้ ม.4  และลงเก็บพื้นที่เก็บข้อมูล เกษตรกรท้องถิ่น ในพื้นที่ บ้านหนองตาไก้ ม.3 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.4 และบ้านตาตึ๊ด ม.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนการทำวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ตำหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำเรื่องอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น จัดทำเป็นรูปแบบ Power point ในการนำเสนองาน มีอาหารดังนี้  1) เมนูยำดักแด้ เป็นเมนูขึ้นชื่อของบ้านหนองตาไกน้อย ม.4 2) เมนูแกงไก่บ้านหยวกกล้วย เป็นเมนูขึ้นชื่อของบ้านหนองตาไก้ ม.3 3) ข้าวเม่า เป็นเมนูขึ้นชื่อของบ้านบุตาเวสน์ ม.8 และบ้านโคกก้านเหลือง ม.9

ต่อมาในช่วงบ่าย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เกษตรกรท้องถิ่น ได้เข้าไปสอบถาม นางสมบูรณ์ อ่างสกูล เป็นเกษตรกร บ้านหนองตาไก้น้อย ม.4  มีพื่นที่ในการทำเกษตรอยู่ 5 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ ทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยต่อปีในการขายข้าวเปลือก ประมาณ 15000 บาท ปัญหาในการทำเกษตรนั้น ปัญหาหลักจะเป็นเรื่องต้นทุนในการผลิตข้าว เช่น ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ค่ารถไถ ค่ารถเกี่ยวข้าว เป็นต้น และราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เป็นอย่างมากในปีนี้

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าใน เดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง  ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD วิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำเรื่องอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น จัดทำเป็นรูปแบบ Power point  และลงเก็บข้อมูลเกษตรกรเป็นรายบุคคลในพื้นที่ บ้านหนองตาไก้ ม.3 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.4 และบ้านตาตึ๊ด ม.5  ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

คำสำคัญ : เดือนพฤศจิกายน,เมนูยำดักแด้,เมนูแกงไก่บ้านใส่หยวกกล้วย,ข้าวเม่า,เกษตรกรท้องถิ่น,อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู