ข้าพเจ้านางสาวอุฬาพร  บุญยง ประเภท กพร. ต.หนองกง ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (HLM)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:30 น. ณ บ้านโคกอุดม หมู่ที่ 13 และบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ โดยนางสุชีรา  โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ พร้อมทั้งพัฒนากรอำเภอหนองกี่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (HLM) เพื่อต้อนรับ นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เวลา 10:30 น. นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (HLM) ครัวเรือนต้นแบบ
นายสุบัน  แสนกล้า บ้านโคกอุดม หมู่ 13 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ ได้ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดังนี้

  • กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

                                   

                 

  • กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับครัวเรือนต้นแบบ

                                     

  • กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากต้นกล้วย

                 

  • ร่วมรับประทานอาหารที่ทำจากผลผลิตในแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” กับผู้ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

                   

จากนั้นเวลา 13:00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ แปลงนางประหยัด  ทวดอาจ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 7      ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทาง
การดำเนินงานในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ต่อไป

                   

                   

ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับ – ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 การบันทึกข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) การบันทึกข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คำสำคัญ : โคก หนอง นา โมเดล, พัฒนาการอำเภอหนองกี่, พัฒนากรอำเภอหนองกี่, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.), ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน,        ครัวเรือนต้นแบบ, เอามื้อสามัคคี, เดือนพฤศจิกายน, การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19, คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.), คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

 

อื่นๆ

เมนู