ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์” และการจัดทำรายงานสถานภาพประจำตำบล

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยมีอาจารย์ ดร.สินินาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการดำเนินงานในครั้งนี้ร่วมกับอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ ดร. ธิติ ศรีใหญ่ และอาจารย์ธนกร เพชรสินจร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นางจุตรพร ศรชัย กำนันตำบลหนองกง นายสำเนียง ขวัญเมือง อดีตกำนันตำบลหนองกง นายลำไย สุนทรกูล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพตำบลหนองกง นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองกง นางสาวพรรษา สมณะ และ นางสาวศิรประภา นิลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเกษตรตำบลหนองกง โดยผลการอบรมสรุปได้ดังนี้

  1. ปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ ไว้ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ให้มีขนาด 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม
  2. เปลี่ยนชื่อบรรจุภัณฑ์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (มูลวัวแท้) เปลี่ยนสีบรรจุภัณฑ์เป็นสีเขียวและ ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ (เคมี) เปลี่ยนสีบรรจุภัณฑ์เป็นสีม่วง-แดง
  3. ปรับรายละเอียดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ที่อยู่ 128 ม.1 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 เบอร์โทรติต่อ 094-93661893, 065-077688
  4. ปรับและเพิ่มข้อมูลของปุ๋ย

วันที่ 4-7 ธันวาคม 2564  ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติการได้ร่วมกันทำแบบรายงานสถานภาพตำบลประจำเดือนธันวาคมมีการเพิ่มข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านการเมืองการปกตรอง ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ ด้านกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

  1. สัมมนาการเรียนรู้
  2. จัดทำแผน
  3. ขับเคลื่อนกิจกรรม
  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผล (ทำกินทำใช้) น้ำยาล้างจาน

 

จากการดำเนินงานที่ผ่านในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ถือว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ได้ทราบถึงวิธีการที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้เป็นที่น่าสนใจ ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ยจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเกษตรตำบลหนองกง ในส่วนของการจัดทำรายงานสถานภาพประจำตำบลทำให้ทราบข้อมูลปัจจุบันในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการกิจกรรมที่ทางตำบลได้มีการจัดขึ้น

คำสำคัญ :  การออกแบบผลิตภัณฑ์,  ผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร, รายงานสถานภาพตำบล, การขอรับใบอนุญาต, พระราชบัญญัติปุ๋ย

อื่นๆ

เมนู